Historisk arkiv

Banklovkommisjonens pressemelding:

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Skadeforsikringsselskapenes virksomhet

Banklovkommisjonen overleverte tirsdag 16. desember 2008 kl. 09.30 sin utredning nr. 20, NOU 2008: 20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet, til finansminister Kristin Halvorsen.

Banklovkommisjonen overleverte tirsdag 16. desember 2008 kl. 09.30 sin utredning nr. 20, NOU 2008: 20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet, til finansminister Kristin Halvorsen.

Finansdepartementet har gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å foreta en fullstendig gjennomgang av reglene for skadeforsikringsselskapenes virksomhet. Det er særlig bedt om utredning av spørsmål knyttet til kontoordninger i skadeforsikring (selvforsikringsordninger) og erstatningsordninger som dekker kunders ansvar for overtredelsesgebyr eller bøter som følge av lovovertredelser.

Utredningen inneholder en grundig redegjørelse for norsk skadeforsikringsvirksomhet og de sentrale trekk ved utviklingen i de senere år. Det fremlegges utkast til nytt regelverk for skadeforsikring som forutsettes tatt inn i et eget kapittel i forsikringsloven fra 2005. Dermed har Banklovkommisjonen fullført arbeidet med revisjon og modernisering av lovgivningen på forsikringsområdet. I tidligere utredninger er det fremlagt forslag til det regelverket om livsforsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet som senere er fulgt opp i forsikringsloven.

Banklovkommisjonens utkast til ny lovgivning om skadeforsikring legger til rette for en viss oppmykning av grensen mellom skadeforsikring og livsforsikring, og inneholder utførlige regler om selvforsikringsordninger for bedriftene. Det er også utformet et opplegg for utligningsordninger for nødvendighetsforsikringer for privatkunder som skal avdempe virkningene av de nye reglene i forsikringsavtaleloven om selskapenes rett til i visse tilfelle å nekte kunden forsikring. Det foreslås også en del endringer og presiseringer i gjeldende lov- og forskriftsverk, bl.a. om selskapenes risikostyring og kapitalforvaltning, og reglene om forsikringstekniske avsetninger er tilpasset de nye regnskapsreglene for forsikring. Det er generelt lagt vekt på at de sentrale bestemmelser om skadeforsikring skal fremgå av loven selv. 


Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:

  • Banklovkommisjonens leder, prof. dr. juris Erling Selvig, tlf.: 22 85 97 45/ 906 87 499
  • Banklovkommisjonens fungerende hovedsekretær, Jørgen Keiserud, tlf.: 22 31 63 92