Historisk arkiv

Forslag til nye regler for skadeforsikringsvirksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonen har i dag overlevert utredning NOU 2008:20 om regler for skadeforsikringsvirksomhet.

Banklovkommisjonen har i dag overlevert utredning NOU 2008:20 om regler for skadeforsikringsvirksomhet.

- Banklovkommisjonen leverer et viktig bidrag til at vi nå kan få plass utførlige regler om skadeforsikring. Jeg merker meg særlig forslaget om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer. Privatpersoner som representerer særlig risiko kan i dag nektes å tegne forsikring dersom selskapene kan dokumentere saklig grunn. Dette er mennesker som i likhet med alle andre har behov for å tegne forsikring, og de vil etter dette forslaget kunne få tegne nødvendige forsikringer på vanlige vilkår, sier finansminister Kristin Halvorsen.

I mandatet for utredningen av 13. juli 2000 ble Banklovkommisjonen bedt om gjennomgå regelverket for finansinstitusjoner på bakgrunn av anbefalingene fra konkurranseflateutvalget i NOU 2000:9. I mandatet la Finansdepartementet til grunn at det var behov for en bred gjennomgang av regelverket for livsforsikring, og at det også skulle sees hen til parallelle behov for revisjon av regelverket for annen forsikringsvirksomhet.

Mandatet har senere blitt supplert med særskilte utredningsoppdrag, hvor Banklovkommisjonen har blitt bedt om å vurdere regulering av kontoordninger i skadeforsikring (selvforsikringsordninger) og om erstatningsordninger som dekker kundens ansvar for bøter eller overtredelsesgebyr ved lovovertredelser er konsesjonspliktig virksomhet.

Banklovkommisjonen har utredet utkast til et utførlig regelverk for skadeforsikring som foreslås inntatt som nytt kapittel 12 i forsikringsloven. Flere av reglene er en lovfesting av gjeldende virksomhetsregler på skadeforsikringsområdet, men det foreslås også materielle endringer og presiseringer i gjeldende regler om skadeforsikring. Blant annet foreslås det regler om selvforsikringsordninger, premietariffer og om selskapenes risikostyring og kapitalforvaltning. Det foreslås også regler om forsikringstekniske avsetninger som er tilpasset de nye regnskapsreglene for forsikring.

Banklovkommisjonen foreslår også regler om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer, slik at privatkunder som nektes å tegne slik forsikring eller kun tilbys å tegne forsikring til særlig høy premie, likevel kan tegne slik forsikring til vanlige vilkår.

Finansdepartementet legger opp til å sende utredningen på høring før jul.

__________________

Se også:
Pressemelding fra Banklovkommisjonen
Pressekonferansen på Nett-TV
NOU 2008:20