Historisk arkiv

Kartlegging av statlige tilskuddsordninger med miljøskadelige konsekvenser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Kristin Halvorsen mottok i dag en rapport om statlige tilskuddsordninger med miljøskadelige konsekvenser fra konsulentselskapet SWECO Grøner. SWECO Grøner finner at det særlig er ordninger for transportstøtte, primærnæringsstøtte, og støtte til distrikts- og næringsutvikling som kan ha negative miljøkonsekvenser.

Finansminister Kristin Halvorsen mottok i dag en rapport om statlige tilskuddsordninger med miljøskadelige konsekvenser fra konsulentselskapet SWECO Grøner. SWECO Grøner finner at det særlig er ordninger for transportstøtte, primærnæringsstøtte, og støtte til distrikts- og næringsutvikling som kan ha negative miljøkonsekvenser.

- Rapporten belyser viktige hensyn og dilemmaer når vi utformer miljøpolitikken og vil være et nyttig bidrag til analyser og vurderinger som kan inngå i Regjeringens arbeid med de årlige statsbudsjettene, sier finansminister Kristin Halvorsen. 

Finansdepartementet engasjerte i november i fjor SWECO Grøner til å utføre en kartlegging av statlige tilskuddsordninger med miljøskadelige konsekvenser.  SWECO Grøner har i tråd med oppdraget gjennomført en kartlegging av statlige tilskuddsordninger til privatpersoner, private organisasjoner og bedrifter. 

Resultater fra utredningen
SWECO Grøner finner at enkelte tilskuddsordninger under Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet kan antas å ha negative miljøkonsekvenser. Det er særlig ordninger for transportstøtte, primærnæringsstøtte, og støtte til distrikts- og næringsutvikling som peker seg ut.

Ifølge SWECO Grøner gis det over Landbruks- og matdepartementets budsjett tilskudd på en rekke poster til henholdsvis reindrift, skogbruk og jordbruk som kan ha negative miljøkonsekvenser. Over Samferdselsdepartementets budsjett gis det støtte til en rekke ordninger som må antas å føre til økt reisevirksomhet og dermed til økte klimautslipp, herunder kjøp av innenriks flyreiser, riksveiferjereiser, reiser på Hurtigruta i tillegg til tilskudd til ikke-statlige flyplasser. Under andre departement identifiseres blant annet nettolønnsordningen under Nærings- og handelsdepartementet, erstatningsordningen for beitedyr tatt av rovvilt under Miljøverndepartementet og tilskudd til strukturtiltak for kapasitetstilpasning under Fiskeri- og kystdepartementet som ordninger med miljøskadelige konsekvenser.

Avgrensning av utredningen
SWECO Grøners oppdrag har vært avgrenset til å vurdere tilskuddsordninger til privat sektor på statsbudsjettet. Det er imidlertid andre deler av statsbudsjettets utgiftsside som også kan tenkes å ha negative miljøkonsekvenser, blant annet statlig drift- og investeringsutgifter og tilskudd til kommuner. Utredningen ble avgrenset til tilskuddspostene til privat sektor fordi dette er et område hvor det særlig er behov for mer kunnskap om tilskuddenes virkning på miljøet. Tilskuddsordninger og annen statlig aktivitet og virkemidler med positive miljøeffekter er i stor grad synliggjort i departementenes årlige budsjettproposisjoner, ulike stortingsmeldinger og stortingsmeldingene om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Annen påvirkning på miljøet av statlig aktivitet forsøkes også synliggjort gjennom at "Grønn stat" er et pilotområde i StatRes-prosjektet. Skatter og avgifter med miljøbegrunnelse presenteres i de årlige budsjettene, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Miljøskadelige skatteutgifter (unntak fra miljø- og energirelaterte særavgifter) er presentert i den årlige oversikten over skatteutgifter i Nasjonalbudsjettet.

 

Rapporten kan leses her (pdf)
Plansjer fra presentasjonen til SWECO Grøner (pdf)