Historisk arkiv

Nye tiltak for å bedre bankenes likviditet og muligheter for finansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen og Norges Bank legger fram to målrettede tiltak for å bidra til ro og tillit i finansmarkedet. Gjennom nye statsobligasjoner på inntil 350 milliarder kroner gir staten bankene sikkerhet slik at de kan få nye langsiktige lån. Norges Bank legger samtidig ut fastrentelån med to-års løpetid særlig rettet inn mot de mindre bankene.

Regjeringen og Norges Bank legger fram to målrettede tiltak for å bidra til ro og tillit i finansmarkedet. Gjennom nye statsobligasjoner på inntil 350 milliarder kroner gir staten bankene sikkerhet slik at de kan få nye langsiktige lån. Norges Bank legger samtidig ut fastrentelån med to-års løpetid særlig rettet inn mot de mindre bankene. Norske myndigheter er beredt til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilliten til det norske banksystemet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Gjennom en ny ordning tilbys bankene statsobligasjoner i bytte mot obligasjoner med sikkerhet i norske boliglån. Løpetiden på avtalene vil være opptil tre år. Bankene kan bruke statsobligasjonene som sikkerhet for lån. Som et tiltak for å lette situasjonen for mindre banker, vil Norges Bank legge ut fastrentelån, såkalte F-lån, med toårs løpetid. Samtidig lettes kravene til sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank.

- Det nye tiltaket vil lette situasjonen i det norske finansmarkedet ved å bedre bankenes mulighet til å finansiere seg, sier finansminister Kristin Halvorsen. Tiltaket krever medvirkning både fra Norges Bank og Finansdepartementet og er utformet i tett samarbeid mellom de to institusjonene. Norges Bank supplerer tiltaket med å legge ut to års F-lån rettet mot å sikre mindre bankers finansiering, se Norges Banks hjemmeside.

- Samlet svarer disse tiltakene på viktige utfordringer for norske banker. Disse utfordringene er ikke knyttet til soliditet, men til vanskeligheter med å få finansiering, understreker Halvorsen.

Bakgrunnen for tiltakene er den internasjonale krisen i finansmarkedene. I noen land har soliditeten i banksystemet blitt satt under press, forsterket av store vanskeligheter i det internasjonale kredittmarkedet. Veksten i internasjonal økonomi bremser kraftig opp.

Selv om norske banker de siste årene har hatt god inntjening og små tap, smitter problemene i internasjonale kredittmarkeder også over på det norske markedet. Både i pengemarkedet og obligasjonsmarkedet er det uvanlig høye påslag for risiko, og finansiering er vanskelig tilgjengelig. Norges Bank har iverksatt en rekke tiltak for å bedre likviditetstilførselen til bankene.

Den nye ordningen, der obligasjoner med fortrinnsrett kan byttes mot statsobligasjoner, tar sikte på å bedre bankenes finansieringssituasjon. Bankene kan bruke statsobligasjonene som sikkerhet for lån. Kredittilsynet vil påse at tiltaket ikke får utilsiktede virkninger for bankenes kapitaldekning

For å sikre at ordningen kommer i gang så raskt som mulig, vil Regjeringen fredag 17. oktober legge fram et forslag for Stortinget om en fullmakt til å utstede statsobligasjoner for inntil 350 milliarder kroner i tillegg til statens normale lånebehov. I samarbeid med Norges Bank legger Finansdepartementet opp til at den nye ordningen settes i verk så snart som mulig og senest innen 1. november.

Nærmere om praktisk gjennomføring

Ordningen med bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett innebærer at staten og bankene bytter statspapirer mot norske boliglånsobligasjoner – obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) – for en avtalt periode. Staten låner ut sikkerheten i statspapirer mot sikkerheten i OMF.

Bytteavtalene vil bli inngått gjennom auksjoner. Aktørene legger inn bud på pris og volum. Norges Bank gjennomfører auksjonene, vurderer innkomne bud og fastsetter auksjonsresultatet.

Det vil bli avholdt en serie auksjoner. Det vil bli fastsatt en minimumspris for auksjonene. I utgangspunktet legges det opp til auksjoner hver 14. dag så lenge det er behov for det. Løpetiden på bytteavtalene vil være opp til 3 år.

Nærmere detaljer om vilkårene vil bli kunngjort i god tid før auksjonene finner sted.

Nettsending fra pressekonferansen.