Historisk arkiv

Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Skatte- og avgiftsreglene bør som hovedregel ligge fast gjennom året. Regjeringen foreslår derfor kun et begrenset antall endringer som bør iverksettes i 2008.

Regjeringen foreslår å øke fiskerfradraget med 35 000 kroner, dvs. til 115 000 kroner, med virkning fra 1. januar 2008. Økningen må ses i sammenheng med forslaget om å stramme inn nettolønnsordningen for rederiene. De to forslagene bidrar til i større grad å likestille fiskeri- og rederinæringen i konkurransen om arbeidskraften.

Regjeringen forslår at punktet i klimaforliket om økte drivstoffavgifter forskutteres ved å øke autodieselavgiften med 10 øre per liter og bensinavgiften med 5 øre per liter med virkning fra 1. juli 2008. 

Regjeringen setter ned anslagene for avgiftsinntekter fra NOX-avgiften og utgifter til kompensasjon for betaling av NOX-avgift fordi Regjeringen nå har kommet til enighet med 14 næringsorganisasjoner om en avtale om å gjennomføre NOX-reduserende tiltak i samsvar med et fastsatt miljømål. Stortinget har tidligere vedtatt at virksomheter som inngår i slike avtaler skal få midlertidig avgiftsfritak.  Avtalen innebærer at virksomheter som slutter seg til avtalen, får et midlertidig avgiftsfritak i perioden fram til 31. desember 2010, mot at de kollektivt gjennomfører utslippsreduserende tiltak på om lag 30 000 tonn NOX.

Avgiftsfritaket kan først tre i kraft når EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent ordningen. I henhold til den framforhandlede avtalen vil virksomheter som melder seg inn i NOX-fondet innen 1. juli 2008, få refundert avgift som er betalt i perioden fra 1. januar 2008 og fram til ESAs beslutning foreligger. Avtalen innebærer reduksjon i avgiftsinntekter og redusert behov for kompensasjoner til de avgiftspliktige. Det legges opp til å budsjettere med at avtalen godkjennes av ESA, og at avtalen vil tre i kraft i løpet av 2008.

Det forslås å øke Kredittilsynets sektoravgifter fra tilsynsenhetene med 10 millioner kroner.

Regjeringen vil, i forbindelse med budsjettet for 2009, vurdere å oppheve skattefritaket for gjensidige brann- og husdyrforsikringsselskaper med virkning fra inntektsåret 2008. Fritaksbestemmelsen savner en god begrunnelse, og gir en uheldig konkurransevridning mellom selskaper som helt eller delvis er fritatt for skatt etter denne bestemmelsen, og de som ikke er det. I tillegg kan skattefritaket være problematisk på grunn av EØS-avtalens regler om statsstøtte. Regjeringen mener det er viktig at selskaper som konkurrerer i det samme markedet står overfor like skattemessige rammebetingelser. Dersom Regjeringen foreslår å oppheve skattefritaket, vil det blant annet berøre Gjensidige forsikring BA som må betale skatt på overskudd og formuesskatt på hele sin virksomhet. Skatt på overskudd bidrar til lavere overskudd i inntektsåret, men vil ikke svekke selskapenes soliditet og evne til å utbetale erstatning til kundene.

 

Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for Revidert nasjonalbudsjett 2008. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold referansesystemet for 2008. Mill. kroner

  Påløpt

  Bokført

Skatt

-45

-35

Øke fiskerfradraget fra 80 000 til 115 000 kroner

-45

-35

Avgifter

-505

-345

NOX-avgift

-780

-600

NOX-avgiftskompensjoner

130

130

Øke autodieselavgiften med 10 øre pr. liter

105

90

Øke bensinavgiften med 5 øre pr. liter

40

35

Sektoravgifter

10

10

Øke sektoravgiften fra tilsynsenhetene under Kredittilsynet

10

10

SUM SKATTE- OG AVGIFTSENDRINGER

-540

-370

Kilde: Finansdepartementet.