Historisk arkiv

Finansdepartementet

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Statens samlede inntekter i 2009 er beregnet til 1 206 milliarder kroner og samlede utgifter til 848 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter i 2009 er beregnet til 1 206 milliarder kroner og samlede utgifter til 848 milliarder kroner.

Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 407,1 milliarder kroner i 2009. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på 48,7 milliarder kroner, som tilsvarer det oljekorrigerte underskuddet. Dette underskuddet dekkes ved overføring fra Statens pensjonsfond - Utland. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene.

Inntektene på 1 206 milliarder kroner foreslås bevilget på vel 400 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. De største inntektene er (prosenttallene viser andelen av totale inntekter):

 • Petroleumsinntekter: 434 milliarder kroner (36 prosent)
 • Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift: 215 milliarder kroner (18 prosent)
 • Merverdiavgift: 205 milliarder kroner (17 prosent)
 • Skatt på formue og inntekt: 189 milliarder kroner (16 prosent)

Disse inntektene utgjør til sammen 86 prosent av statsbudsjettets inntekter i 2009. Andre store inntekter er særavgifter, renteinntekter og aksjeutbytte.

  Utgiftene på 848 milliarder kroner foreslås bevilget på nesten 1 300 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. Utgiftene er fordelt på bevilgninger til drift, investeringer og overføringer, og gjelder en rekke ulike formål. De største utgiftene er:

  • Ytelser fra folketrygden. Her inngår blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader: 276 milliarder kroner (33 prosent)
  • Overføring til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet skole, helse og omsorg for barn og eldre: 126 milliarder kroner (15 prosent)
  • Andre overføringer, blant annet til helseforetakene, universiteter og høgskoler, barnetrygd, kontantstøtte, internasjonal bistand, næringsstøtte, stipend og rentestøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning: 240 milliarder kroner (28 prosent)
  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Store utgiftsområder er Forsvaret, politiet, Arbeids- og velferdsetaten og jernbane- og riksvegnettet: 131 milliarder kroner (15 prosent)

  Tabellen nedenfor viser en noe mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene, utenom bevilgninger som gjelder petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner. En nærmere omtale av statens inntekter og utgifter finnes i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Statsbudsjettet.

   Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2009, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten. Milliarder kroner

   Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

        

   772,6

   Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

     

   702,8

     

   Skatt på formue og inntekt

   189,3

       

   Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

   214,9

      

   Merverdiavgift

   205,0

      

   Avgift på bil, bensin mv.

   45,9

      

   Avgifter på tobakk og alkohol

   19,1

      

   Elektrisitetsavgift

   6,6

      

   Tollinntekter og andre avgifter

   22,0

      

   Inntekter av statens forretningsdrift

    

   2,2

    

   Renter og aksjeutbytte

    

   41,5

    

   Andre inntekter

    

   26,1

    

   Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

    

   821,3

   Folketrygden, alderspensjon

    

   109,8

    

   Folketrygden, sykepenger

    

   32,6

    

   Folketrygdens øvrige sosiale formål

    

   94,4

    

   Folketrygdens helsedel

    

   21,4

    

   Folketrygden, stønad ved fødsel og adopsjon

    

   12,9

    

   Folketrygden, arbeidsliv

    

   5,5

    

   Regionale helseforetak

    

   102,6

    

   Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

    

   69,2

    

   Høyere utdanning, inkl. utdanningsfinansiering

    

   31,8

    

   Forsvaret

    

   33,5

    

   Transport og kommunikasjon

    

   28,0

    

   Internasjonal bistand

    

   22,4

    

   Barnehager

    

   24,3

    

   Barnetrygd

    

   14,6

    

   Jordbruksavtalen

    

   12,4

    

   Kompensasjon for merverdiavgift

    

   15,1

    

   Tilskudd til Statens pensjonskasse mv.

    

   9,5

    

   Politi og påtalemyndighet

    

   10,3

    

   Kulturformål

    

   4,6

    

   Arbeidsmarkedstiltak

    

   6,2

    

   Renter på statsgjeld

    

   20,5

    

   Andre utgifter

    

   139,9

    

   Oljekorrigert overskudd

     

     

   -48,7