Historisk arkiv

Trygg og langsiktig forvaltning av Statens pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– Regjeringen har høye ambisjoner for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Målet er at Statens pensjonsfond skal være verdens best forvaltede fond, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Det er en del av vårt forvalteransvar å sørge for at fellesskapets midler forvaltes med sikte på å oppnå høyest mulig avkastning innenfor et moderat nivå på risiko. En slik forvaltning innebærer at formuen kan komme alle generasjoner til gode. Samtidig gir den et viktig bidrag til stabilitet i produksjon og sysselsetting, sier finansminister Kristin Halvorsen.

– Dette forvalteransvaret innebærer også at vi som investor har medansvar for hvordan selskapene fondet er investert i opptrer Derfor legger Regjeringen vekt på at eierskapet i selskapene fondet er investert i utøves med sikte på å fremme god og ansvarlig opptreden som respekterer menneskerettigheter og miljø. Dette er også i tråd med fondets langsiktige finansielle interesser, sier Halvorsen.

I stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007, går det fram at fondets verdi ved utgangen av fjoråret var 2 136 mrd. kroner. Dette tilsvarer om lag 1 million kroner per husholdning i Norge, som kommer godt med når man skal finansiere blant annet framtidige pensjonsforpliktelser.

– Jeg er tilfreds med de resultatene som er skapt i forvaltningen av Pensjonsfondet i 2007, sier finansministeren. Til tross for betydelig uro i de internasjonale finansmarkedene i fjor ble det oppnådd en positiv avkastning på over 4 prosent (målt i fondets valutakurv) i forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland, mens avkastningen av Statens pensjonsfond – Norge var på nesten 10 prosent. Norges Bank skapte i fjor en mindreavkastning på 0,22 prosentpoeng i forhold til den referanseporteføljen departementet har fastsatt for utenlandsdelen av Pensjonsfondet, noe som særlig skyldes svake resultater innen renteforvaltningen. Mindreavkastningen kommer etter ni år med meravkastning, og Norges Bank har de siste ti årene sett under ett oppnådd meget gode resultater i forvaltningen. Det er også meget gledelig å registrere at Folketrygdfondet skapte en meravkastning i fjor på mer enn 2,5 prosentpoeng i 2007, som er det beste resultatet som er oppnådd siden de siste ti årene i forvaltningen av Statens pensjonsfond – Norge, sier Halvorsen.

- De hendelser vi har observert i de internasjonale finansmarkedene det siste halvåret illustrerer at vi må være forberedt på at det vil komme perioder med unormale markedsbevegelser, sier finansministeren.

Samtidig er de bevegelsene som en observerte i fondets verdi godt innenfor det mulighetsområdet en har sett for seg. I meldingen gjøres det rede for analyser av risikoen i Statens pensjonsfond, som indikerer at utviklingen i fondets verdi synes rimelig robust i forhold til den typen finansielle kriser som oppstå i det forrige århundre.

– Jeg legger vekt på at det er bred politisk enighet om investeringsstrategien til Statens pensjonsfond, og at fondet skal ha bred risikospredning og en klar finansiell målsetting, sier finansminister Halvorsen.

- Finansdepartementet har fastsatt en langsiktig investeringsstrategi som medfører at andelen som skal investeres i ulike aktivaklasser og geografiske regioner fastsettes etter vurderinger av forventet avkastning og risiko på lang sikt. Strategien bygger på at bidrag til risikospredning bedrer den risikojusterte avkastningen.

I meldingen legger Regjeringen opp til at eiendom etableres som en ny aktivaklasse for Statens pensjonsfond – Utland og at fondets referanseportefølje utvides til å inkludere flere framvoksende markeder. Disse endringene vil bidra til en ytterligere forbedring av bytteforholdet mellom avkastning og risiko i fondet ved at investeringene spres ytterligere samtidigi som en utnytter fondets særpreg bedre uten vesentlige endringer i det samlede risikonivået. Det legges også opp til å heve eierandelsgrensen i utenlandsdelen av Pensjonsfondet for investeringer i børsnoterte selskaper, uten at dette skal rokke ved fondets rolle som finansiell investor.

– Jeg legger stor vekt på ta vi skal ta et samfunnsansvar i forvaltningen av Statens pensjonsfond, noe som vil være en viktig premiss for evalueringen av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland som skal gjennomføres i løpet av inneværende år, sier finansminister Halvorsen. I meldingen om forvaltningen av Pensjonsfondet gjøres det nærmere rede for denne evalueringsprosessen og arbeidet med de etiske retningslinjene det siste året.

– De høye ambisjonene for forvaltningen av Statens pensjonsfond innebærer at en skal sikte mot beste praksis i internasjonal kapitalforvaltning i arbeidet med fondet, sier Halvorsen. Departementet ser det derfor som en viktig oppgave å påse at rammeverket for forvaltningen av fondet er tilpasset dette. Finansdepartementet vedtok å utvide investeringsuniverset for Statens pensjonsfond – Utland med virkning fra 1. januar 2006. Utvidelsen innebærer økte frihetsgrader for Norges Bank i den aktive forvaltningen. Som en naturlig del av utvidelsen av investeringsuniverset ble det stilt strengere krav til Norges Bank knyttet til risikostyring, verdivurdering, avkastningsmåling og rapportering. I perioden 2006-2007 er det foretatt en ekstern evaluering knyttet til oppfølgingen av Norges Banks kapitalforvaltning basert på kravene i rammeverket.

Flere utviklingstrekk gjør det etter departementets mening nødvendig å forsette å videreutvikle bankens styrings- og kontrollstruktur. I meldingen beskrives hovedpunkter i et forslag til endringer i sentralbanklovens bestemmelser og regnskap og revisjon slik at det blir mulig å styrke kontroll- og tilsynsapparatet ytterligere.

Store petroleumsinntekter og høy avkastning har ført til at Statens pensjonsfond er vokst til å bli et av verdens største fond. Dette understreker betydningen av at det er en utstrakt åpenhet om forvaltningen av fondet.

– Jeg legger vekt på at dette er med på å understøtte troverdigheten og tilliten til Pensjonsfondet og fondskonstruksjonen, sier finansministeren. I debatten internasjonalt om statlige investeringsfond (såkalte ”Sovereign Wealth Funds”, SWFs) er Statens pensjonsfond – Utland trukket fram som et eksempel til etterfølgelse. Nøkkelfaktorene i en slik sammenheng er en klar rolledeling mellom eier (representert ved politiske myndigheter) og kapitalforvalter, utstrakt grad av åpenhet om den operative forvaltningen, fondets rolle som finansielle investor med ikke-strategiske eierandeler, en målsetting om å maksimere fondets finansielle avkastning, og et åpent og forutsigbart etisk regelverk som bygger på universelle verdier.

Norge deltar aktivt i den internasjonale debatten om SWFs, og støtter opp under arbeidet i IMF og OECD om etableringen av beste praksis retningslinjer for så vel statlige investeringsfond som for mottagerland av investeringene, sier finansminister Halvorsen.

 

Seminaret og pressekonferansen om Statens pensjonsfond kan også sees på Nett-tv.