Historisk arkiv

Banklovkommisjonens utredning nr. 19 – NOU 2008: 13 Eierkontroll i finansinstitusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding fra Banklovkommisjonen

Banklovkommisjonen overleverte onsdag den 6. august 2008 sin utredning nr. 19, NOU 2008: 13 Eierkontroll i finansinstitusjoner, til Finansdepartementet.

Ved brev av 29. april 2008 fra Finansdepartementet fikk Banklovkommisjonen i oppdrag å utarbeide utkast til de endringer i finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser om eierkontroll ved erverv av eierandeler i finansinstitusjoner som vil være påkrevd ved gjennomføringen av EU-direktiv 2007/44/EF i norsk finanslovgivning. Dette direktivet innebærer endringer i flere ulike direktiv om finansinstitusjoner og omhandler prosedyreregler og kriterier ved behandlingen av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansinstitusjoner innenfor EØS-området (eierkontrollregler). Direktivet er EØS-relevant og har 21. mars 2009 som gjennomføringsfrist.

De nye bestemmelsene om eierkontroll ved erverv av eierandeler i direktiv 2007/44/EF er meget omfattende og Banklovkommisjonens lovutkast innebærer endringer i flere av finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser på området. Banklovkommisjonen har sett det som en fordel å kunne videreføre systematikken og opplegget i gjeldende lov så langt dette er mulig uten vesentlige endringer. Endringene av bestemmelsene er begrenset til det som er nødvendig for en forsvarlig gjennomføring av endringsdirektivet i norsk rett. Direktiv 2007/44/EF gjør ikke endringer i gjeldende regler om eierkontroll ved konsesjonstildelingen. I tidligere regler var egnethetsvurderingene ved henholdsvis konsesjonstildeling og erverv av eierandeler basert på de samme kriterier. I norsk rett var dette gjort ved at konsesjonstildelingsreglene henviste til eierkontrollreglene ved erverv. Endringsbestemmelsene i direktiv 2007/44/EF medfører her et skille. For å markere denne forskjellen har Banklovkommisjonen derfor også foreslått mindre justeringer i finansieringsvirksomhetsloven § 3-3, samt bestemmelser i forretningsbankloven og forsikringsloven som gjelder eierkontroll ved konsesjonstildeling.

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:
- Banklovkommisjonens leder, prof. dr. juris Erling Selvig, tlf.: 22 85 97 45
- Banklovkommisjonens sekretariat ved Jørgen Keiserud, tlf.: 22 31 63 92