Historisk arkiv

Revisjonspliktutvalgets utredning – NOU 2008:12 Revisjonsplikten for små foretak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Revisjonspliktutvalget, ledet av professor dr. juris Rune Sæbø, Universitetet i Bergen, har i dag avgitt sin utredning til Finansdepartementet. Revisjonspliktutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. mai 2007 for å utrede blant annet unntak fra revisjonsplikt for små foretak. Utvalgets flertall går inn for at revisjonsplikten videreføres for alle aksjeselskaper.

Pressemelding fra Revisjonspliktutvalget

Revisjonspliktutvalget, ledet av professor dr. juris Rune Sæbø, Universitetet i Bergen, har i dag avgitt sin utredning til Finansdepartementet. Revisjonspliktutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. mai 2007 for å utrede blant annet unntak fra revisjonsplikt for små foretak. Utvalgets flertall går inn for at revisjonsplikten videreføres for alle aksjeselskaper.

Utvalgets flertall går inn for at revisjonsplikten videreføres for alle aksjeselskaper. Flertallet legger avgjørende vekt blant annet på revisjonens betydning for korrekt skatte- og avgiftsberegning og forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet. Flertallet legger også stor vekt på at revisjon må sees i sammenheng med regnskapsrettslige regler for aksjeselskaper, herunder årsoppgjørsplikten, samt aksjerettslige regler om bundet egenkapital og vern av denne. Etter flertallets oppfatning må det antas at det kreditorvern som følger av de aksjeselskapsrettslige kapitalreglene vil kunne bli svekket ved opphevelse av revisjonsplikten.
Hoveddelen av medlemmene som utgjør flertallet, legger også vekt på at foretakene selv har nytte av revisjon, og at det må antas at transaksjonskostnadene for foretak vil øke ved en lettelse i revisjonsplikten.

Et mindretall av utvalget går inn for å oppheve revisjonsplikten for små aksjeselskaper. For mindretallet er det avgjørende at kostnadene ved revisjon er betydelige for små foretak, både isolert for det enkelte mindre selskap, og aggregert på samfunnsnivå, at nytten de ulike brukerne av de små aksjeselskapenes regnskaper har av at de er revidert er begrenset, at alle land i EU vurderer det som hensiktsmessig å avvikle eller ikke ha revisjonsplikt for små aksjeselskaper, og at den internasjonale utviklingen tilsier en endring også ut ifra rene harmoniseringshensyn. I tillegg kommer at det fra et forenklingssynspunkt og ut ifra behovet for å redusere de administrative kostnadene særlig for de mindre bedriftene, er et ønske om å fjerne kostnadskrevende regler som ikke har en tilsvarende samfunnsmessig nytteeffekt. Dette kan bidra til å senke terskelen for å etablere næringsvirksomhet, noe som i seg selv er ønskelig fra et verdiskapingsståsted. Mindretallet ser en fjerning av revisjonsplikten for de små aksjeselskapene som et første ledd i en helt nødvendig revisjon og gjennomgang av aksjeselskapslovgivningen med sikte på å etablere enklere og mer hensiktsmessige regler for disse små selskapene.

Et samlet utvalg foreslår at regnskapspliktige norske avdelinger av utenlandske foretak (NUF) med begrenset deltageransvar, likebehandles med aksjeselskaper for så vidt gjelder revisjonsplikt. Dette innebærer – hvis flertallets forslag om videreføring av revisjonsplikten for samtlige aksjeselskaper blir fulgt – at samtlige regnskapspliktige NUF med begrenset deltageransvar, får revisjonsplikt. Forslaget er begrunnet med at det ikke kan ses å være noen vesentlig grunn som skulle tilsi at regnskapspliktige NUF med begrenset deltageransvar reguleres på annen måte enn aksjeselskaper i forhold til revisjonsplikt. Dersom mindretallets forslag om opphevelse av revisjonsplikten for små aksjeselskaper blir fulgt, innebærer forslaget om likebehandling av NUF med begrenset deltageransvar og aksjeselskaper, i hovedsak videreføring av gjeldende rett om revisjonsplikt for NUF.

Dersom lovgiver innfører unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper, foreslår utvalget at unntaket omfatter aksjeselskaper med driftsinntekter under fem millioner kroner, men bare dersom balansen ikke overstiger 20 millioner kroner eller selskapet ikke har gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 10 årsverk.

Utvalget foreslår videre at det ved eventuell innføring av unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper også innføres et minoritetsvern for aksjeeiere, ved at aksjeeiere som representerer minst 10 % av selskapskapitalen skal kunne kreve revisjon. Dette forslaget omfatter ikke NUF. Videre foreslås en adgang for skattekontorene til å pålegge aksjeselskaper å få utført revisjon i inntil tre år dersom det konstateres vesentlige brudd på bestemmelser i eller i medhold av ligningsloven, merverdiavgiftsloven, skattebetalingsloven og bokføringsloven.

Utvalget har vurdert reglene om frivillig revisjon i lys av eventuell opphevelse av revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Utvalget foreslår at frivillig revisjon fortsatt skal utføres etter reglene i revisorloven. Etter utvalgets oppfatning er det ikke tilstrekkelige hensyn som taler for å gjennomføre lettelser i de pliktene som påligger revisor i de tilfellene revisjonen gjennomføres frivillig.

Utvalget går inn for å videreføre aksjelovgivningens regler om særattestasjoner, herunder de aksjeselskapsrettslige attestasjonsreglene, selv om det skulle bli innført unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Et mindretall av utvalget mener at det uavhengig av om revisjonsplikten videreføres for de små aksjeselskapene bør foretas en nærmere gjennomgang av de aksjerettslige særattestasjonene.

________________________

Les pressemelding fra Finansdepartementet

Les Revisjonspliktutvalgets utredning NOU 2008: 12

Pressekonferansen kan sees på Nett-TV