Historisk arkiv

Utvidelse av kreditt til den islandske sentralbanken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Nr.: 73/2008

Finansdepartementet har i dag mottatt brev fra Norges Bank om en anmodning som banken har fått fra Sedlabanki Islands (den islandske sentralbanken), om å forlenge og utvide eksisterende kredittilgang. Dette innebærer at valutabytteavtalen forlenges ut 2009, og at den islandske sentralbanken gis et langsiktig lån på 500 millioner euro. Sistnevnte vil kreve en garanti fra norske statsmyndigheter.

Regjeringen vil så snart som mulig legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag om statsgaranti for et slikt lån.

Bakgrunnen for henvendelsen er at Island og Det internasjonale valutafondet (IMF) 24. oktober kom til foreløpig enighet om et stabiliseringsprogram for Islands økonomi. Under programmet vil IMF yte et lån på to milliarder USD, mens ytterligere fire milliarder USD vil måtte hentes fra andre kilder for å dekke Islands behov for ekstern finansiering.

Konkret har Sedlabanki Islands bedt om at den eksisterende kortsiktige kredittavtalen (valutabytteavtalen) med Norges Bank på 500 millioner euro forlenges ut 2009. Den islandske sentralbanken inngikk i mai i år slike kortsiktige kredittavtaler med hver av de tre skandinaviske sentralbankene. Avtalene gjelder ut 2008. I tillegg har den islandske sentralbanken bedt Norges Bank om et langsiktig lån med løpetid 4-5 år på 500 millioner euro.

- Jeg er glad for at Norges Banks hovedstyre i møte 29.oktober har godkjent forlengelse av valutabytteavtalen slik Sedlabanki Islands har bedt om, og sagt seg villig til å yte et langsiktig lån i euro med løpetid på inntil fem år, forutsatt at staten stiller garanti for Norges Banks lån, sier finansminister Halvorsen.

Et lån fra Norges Bank til den islandske sentralbanken forutsetter at stabiliseringsprogrammet som Island har søkt om godkjennes av IMFs styre, og at andre land også medvirker til å dekke Islands finansieringsbehov.

Det er viktig at støtten til Island skjer i samarbeid med andre nordiske land. I Helsingfors sist uke ble de nordiske stats- og finansministrene enige om å nedsette en embetsmannsgruppe som skal følge gjennomføringen av IMFs stabiliseringsprogram, samt drøfte og samordne tiltak for at Island skal ta seg ut av denne alvorlige situasjonen landet befinner seg i. Sverige, som har formannskapet i Nordisk ministerråd, vil lede denne gruppen. Finansdepartementene i de nordiske landene vil oppnevne medlemmene.

Pressemelding fra IMF.