Historisk arkiv

Banklovkommisjonen skal utrede tjenestepensjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede og foreslå endringer i lov om foretakspensjon, i lov om innskuddspensjon og i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Banklovkommisjonen skal også eventuelt foreslå endringer i lovgivningen om skattebegunstiget individuell pensjonsordning. Formålet med oppdraget er å tilpasse disse lovene til de endringer som er vedtatt i folketrygden, og ny AFP-ordning.

Stortinget vedtok 15. mai 2009 lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) på bakgrunn av forslaget i Ot.prp. nr. 37 (2008-2009). Regelverket for skattebegunstigede tjenestepensjonsordninger i privat sektor er tilpasset regelverket for folketrygden slik det var før endringene.

Banklovkommisjonen bes om å avgi en utredning innen 30. april 2010. For å sikre framdrift på nødvendige tilpasninger i de skattebegunstigede tjenestepensjonsordningene i privat sektor til ny alderspensjon i folketrygden, kan Banklovkommisjonens vurderinger av det samlede saksområde etter foreleggelse for Finansdepartementet fordeles på to utredninger.

Nye lovregler om alderspensjon i tjenestepensjonsordningene bør kunne vedtas slik at de kan tre i kraft fra 1. januar 2011.

Les mer om oppdraget i brev til Banklovkommisjonen.