Historisk arkiv

Bred gjennomgang av Norges Banks aktive forvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Vi arbeider med nye retningslinjer for den aktive forvaltningen som vil begrense risikoen. I tillegg vil vi ha en ny ekstern gjennomgang av risikostyringen og den aktive forvaltningen i Norges Bank. Dette vil gi grunnlag for en bred vurdering våren 2010 av hvorvidt eller i hvilket omfang aktiv forvaltning skal videreføres, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Statens pensjonsfonds forventede avkastning og risiko bestemmes over tid i hovedsak av de overordnede investeringsvalgene politiske myndigheter har gjort. Det er samtidig en viss adgang for forvalterne å avvike fra den overordnede strategien innenfor en viss risikoramme – såkalt aktiv forvaltning.

Mens Folketrygdfondet i forvaltningen av Statens pensjonsfond – Norge oppnådde en meravkastning på 3,7 prosentpoeng i forhold til referanseporteføljen i 2008, hadde Norges Bank i forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland en mindreavkastning på 3,4 prosentpoeng i sin aktive forvaltning (4,1 prosentpoeng målt i norske kroner). Samtidig viste risikoen i bankens forvaltning seg å være vesentlig større enn det en tidligere så for seg.

Finanskrisen medførte store utfordringer for Norges Banks risikostyring og aktive forvaltning. Banken understreker at den har tatt lærdom av erfaringene og har gjennomført flere endringer. Fra Finansdepartementets side synes det likevel ønskelig med et mer finmasket system for å regulere risikoen i den aktive forvaltningen.

En stor del av Norges Banks mindreavkastning skyldes at den aktive obligasjonsforvaltningen hadde en stor eksponering mot underliggende systematisk likviditetsrisiko og kredittrisiko. En slik type risiko som inntreffer sjelden, men som kan være betydelig når den skjer, fanges ikke særlig godt opp av det kvantitative risikomålet ”relativ volatilitet” Finansdepartementet har fastsatt. Derfor har Norges Bank også vært pålagt kvalitative krav til risikostyringssystemene. I tillegg til disse kvalitative kravene som regulerer den aktive forvaltningen, vurderer departementet nye krav i form av supplerende mål for risiko som sikter mot å begrense risikoen i den aktive forvaltningen.

- Vi sikter mot et mer finmasket system for å regulere og begrense risikoen i den aktive forvaltningen. Samtidig må regelverket for den aktive forvaltningen nødvendigvis være rammepreget, slik at ansvaret til Norges Banks styrende organer ikke i praksis flyttes til departementet. Dette vil vi følge opp gjennom en ny forskrift for forvaltningen, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Finansdepartementet vil i tillegg gjennomføre en ny ekstern gjennomgang av status for risikostyringen og erfaringene med den aktive forvaltningen i Norges Bank. Dette arbeidet vil bygge videre på det gjennomførte Ernst&Young-prosjektet med gjennomgang av risikostyringssystemene i Norges Bank, som ble omtalt i fjorårets melding.

- Sammen med innspill fra Norges Bank om strategier for å oppnå meravkastning, vil den nye eksterne gjennomgangen danne grunnlag for en bred vurdering våren 2010 av hvorvidt eller i hvilket omfang aktiv forvaltning skal videreføres, sier finansminister Kristin Halvorsen.


 

_____________________

Les også:

Pressemeldinger:

Nett-TV fra pressekonferansen
Lysark fra pressekonferansen

Stortingsmelding nr. 20 (2008-2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008
Ot.prp. nr. 58 (2008-2009) Om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.)

Spørsmål og svar

Kronikk i Dagbladet  "Vi vil være en ansvarlig investor" av finansminister Kristin Halvorsen

Svar på brev fra Høyres stortingsgruppe om om organisering og rollefordeling i hovedstyret og representantskapet til Norges Bank