Historisk arkiv

Forskrift om forvaltningen av Statens obligasjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om Folketrygdfondets forvaltning av Statens obligasjonsfond. Fondet er etablert med en ramme på 50 milliarder kroner.

- Formålet er å bidra til økt likviditet i og kapitaltilgang til det norske kredittobligasjonsmarkedet. Dette er et marked i stadig endring. Rammeverket gir Folketrygdfondet fleksibilitet for å kunne tilpasse seg skiftende behov i markedet. Samtidig er det av hensynet til risikobegrensning og markedsmessig prising nødvendig med enkelte minstekrav til plasseringene, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Retningslinjene for investeringene i Statens obligasjonsfond legger opp til at midlene skal plasseres i ordinære obligasjonslån hvor utsteder er hjemmehørende i Norge. Departementets avkastningsforventinger for disse plasseringene vil uttrykkes gjennom fastsettelse av en referanseindeks.

For å sikre risikospredning skal midlene plasseres etter en bestemt sektorfordeling: 25-65 prosent i bank og finansforetak og 35-75 prosent i andre, ikke-finansielle foretak, herunder industri. Inntil 30 prosent av fondets midler kan plasseres i obligasjoner utstedt av foretak som har lavere kredittvurdering enn såkalt "investment grade" (det vil si lavere enn BBB- i henhold til Standard & Poor's klassifisering). Samtidig oppstilles en nedre grense: Midlene kan ikke investeres i foretak med kredittvurdering tilsvarende CCC+ eller dårligere. Både hensynet til forsvarlig risikoprofil og operasjonelle hensyn tilsier en slik begrensning.  Disse avgrensingene vil likevel gjøre det mulig å investere Obligasjonsfondet i et bredt utvalg av selskaper.

For å begrense risikoen knyttet til enkeltutstedere kan makimalt 5 prosent av fondets midler være investert i et enkeltselskap. Det er i forskriften ikke fastsatt noen øvre grense for hvor stor andel av nye lån Folketrygdfondet maksimalt kan ta, men det stilles krav om at Folketrygdfondet skal ha retningslinjer om dette.

Fondet skal plasseres på markedsmessige vilkår. Ved erverv av mer enn 30 prosent av volumet av nye låneopptak og mer enn 50 prosent av lånevolumene i andrehåndsmarkedet, samt ved transaksjoner mellom Statens pensjonsfond – Norge og Obligasjonsfondet, er det stilt særlige dokumentasjonskrav for å sikre at kravet til markedsriktig prising oppfylles.