Historisk arkiv

Finansdepartementet

IMF med ny vurdering av norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet, IMF, overleverte i dag en uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk. – Uttalelsen fra IMF er et viktig innspill i den økonomiske og politiske debatten i Norge. IMF slår fast at Regjeringens økonomiske tiltak har bidratt til at norsk økonomi har klart seg godt gjennom finanskrisen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

IMF peker på at finanskrisen kun har hatt en moderat virkning på norsk økonomi. En ekspansiv finans- og pengepolitikk og særskilte tiltak rettet mot finanssektoren har bidratt betydelig til at tilbakeslageslaget har vært relativt mildt og at arbeidsledigheten fortsatt er lav. I tillegg peker delegasjonen på strukturen i norsk økonomi, med en sterk offentlig sektor, høye petroleumsinvesteringer og begrenset omfang på de industrisektorene som har vært hardest rammet av den internasjonale krisen.

IMF anslår at veksten i fastlandsøkonomien er på vei opp, understøttet av økende etterspørsel fra privat sektor, men understreker at usikkerheten fortsatt er betydelig.

Med bedre økonomiske utsikter framover anbefaler IMF at finanspolitikken igjen vender tilbake til 4-prosentbanen for bruk av oljeinntekter, fortrinnsvis i innværende stortingsperiode. Slik kan myndighetene gjenvinne handlingsrommet i budsjettpolitikken og stå bedre rustet til å møte utgiftene knyttet til en aldrende befolkning. IMF understreker at både myndighetene og partene i arbeidslivet må bidra til konkurranseevnen til norsk økonomi.

-­Jeg deler IMFs vurdering av finanspolitikken, og mener det er viktig å komme tilbake til 4-prosentbanen. Det vil lette situasjonen for konkurranseutsatt sektor og også bidra til at både nålevende og framtidige generasjoner kan nyte godt av petroleumsformuen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

IMF er positiv til pensjonsreformen og prinsippet om at det skal lønne seg å stå lenger i jobb. Samtidig understreker delegasjonen behovet for at også trygde- og sykelønnsordningene må støtte opp under insentivene til å stå i arbeid og bærekraften i det samlede trygdesystemet.

Slik IMF ser det har innrettingen av pengepolitikken vært hensiktsmessig og det finansielle systemet i Norge vurderes som sunt. IMF peker spesielt på at norske finansinstitusjoner har klart seg relativt godt gjennom finanskrisen takket være en robust økonomi innenlands, liten eksponering mot dårlige verdipapirer og likviditetsstøtten fra norske myndigheter.

-Jeg slutter meg til IMFs påpekning av behovet for internasjonal reform av regelverket for finanssektoren, og er også enig i at det internasjonale samarbeidet om overvåking av systemrisiko i finanssektoren bør styrkes, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Norge deltar i det internasjonale arbeidet på disse feltene.

Delegasjonen vil på nyåret utarbeide en mer omfattende rapport som deretter vil bli diskutert i IMFs styre.

__________________________

Se også:

Pressekonferansen på Nett-TV

Rapporten