Historisk arkiv

Klasevåpenprodusent utelukket fra Statens pensjonsfond – Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har utelukket det amerikanske selskapet Textron Inc. fra Statens pensjonsfond – Utland, basert på råd fra Etikkrådet.

Finansdepartementet har utelukket det amerikanske selskapet Textron Inc. fra Statens pensjonsfond – Utland, basert på råd fra Etikkrådet. Selskapet produserer klasevåpen som er forbudt i henhold til den nylig fremforhandlede klasevåpenkonvensjonen. - Denne type produksjon kan vi ikke være med på å finansiere, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Finansdepartementet har siden de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond - Utland trådte i kraft utelukket ni klasevåpenprodusenter fra fondets investeringsunivers, basert på tilrådinger fra Etikkrådet for fondet.

I sin tilråding om å utelukke Textron, baserer Etikkrådet seg på den nylig fremforhandlede internasjonale konvensjonen om forbud mot klasevåpen. Konvensjonen ble undertegnet i desember 2008.

I tilrådingen heter det blant annet følgende:
”I 2008 er det fremforhandlet en internasjonal konvensjon om forbud mot klasevåpen. Konvensjonens tekniske definisjon av hva som utgjør et klasevåpen, er i hovedsak sammenfallende med de kriterier som Etikkrådet la til grunn i 2005, men er på enkelte punkter strengere. Dette innebærer at våpentyper som ikke tidligere har gitt grunnlag for uttrekk, vil rammes av konvensjonens definisjon. Etikkrådet har kommet til at det for fremtiden vil være riktig å legge til grunn definisjonene i klasevåpenkonvensjonen i forbindelse med tilrådninger om uttrekk av selskaper fra Statens pensjonsfond – Utland”.

Etikkrådet har søkt informasjon på Textrons hjemmesider hvor det aktuelle klasevåpenet er detaljert beskrevet. Selskapet har opplyst at våpenet imøtekommer flere av kravene til akseptable klasevåpen etter klasevåpenkonvensjonen, men ikke alle kravene. På denne bakgrunn tilrår Etikkrådet at selskapet utelukkes fra fondets investeringsunivers.

Finansdepartementet ga 29. oktober Norges Bank instruks om at Textron Inc. skulle utelukkes fra Statens pensjonsfond – Utland med en frist for nedsalg til 31. desember. Nedsalget av aksjer i selskapet er nå gjennomført. Ifølge Norges Bank hadde fondet før nedsalget aksjer for nærmere 249 millioner kroner i selskapet. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant.

Tilrådningen fra Etikkrådet er tilgjengelig her.

Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland på www.etikkradet.no

Selskaper som er utelukket fra fondets investeringsunivers.