Historisk arkiv

Langsiktig forvaltning i omskiftelige tider

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Finanskrisen gjorde at avkastningen på Statens pensjonsfonds plasseringer i 2008 var meget svak. Vi har imidlertid en robust og langsiktig investeringsstrategi som vi har valgt fordi den vil tjene fellesskapet over tid, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Regjeringen la dag fram stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008. Det er viktig at Stortinget og offentligheten gis innsyn i forvaltningen av våre felles sparepenger, og som samtidig gir et godt grunnlag for å diskutere den overordnede strategien for årene som kommer, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Den samlede markedsverdien til Statens pensjonsfond økte i 2008 med 227 milliarder kroner til 2 363 milliarder kroner. Dette skyldes stor tilførsel av petroleumsinntekter på 384 milliarder kroner og at svekkelsen av kronen økte kroneverdien av fondets utenlandske aktiva med 506 milliarder kroner. Samtidig bidro meget svak avkastning på fondets plasseringer til å redusere fondets verdi med 663 milliarder kroner.

Den globale finanskrisen har satt sine spor i forvaltningen av Statens pensjonsfond. Investeringene til Statens pensjonsfond hadde en negativ avkastning i 2008 på -23,3 prosent for utenlandsdelen (målt i utenlandsk valuta) og -25,1 prosent for innenlandsdelen (målt i kroner).

- Statens pensjonsfond er Europas største fond, og har en svært langsiktig strategi for investeringene. Vi er ikke kortsiktige spekulanter som må realisere tap på kort sikt, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Aksjeandelen i Statens pensjonsfond – Utland har økt til 50 prosent, etter beslutningen i 2007 om å øke den gradvis fra 40 prosent til 60 prosent. Av alle aksjene fondet nå eier, ble hele 40 prosent av dem kjøpt i fjor – og da til lavere priser enn i 2007. Det bidro til at fondets gjennomsnittlige eierandel i verdens aksjemarkeder økte fra ½ prosent til ¾ prosent. Med rett til en større andel av framtidige overskudd fra bedrifter verden over, kan man si at fondet har styrket sin langsiktige evne til å være med og finansiere velferdsstaten. Og kombinasjonen av høy oljepris og fallende aksjemarkeder gjør at det aldri i fondets historie har vært gunstigere å veksle om fra olje til aksjer enn det var i 2008.
 
- Når man skal vurdere om risikoen forbundet med Pensjonsfondets investeringsstrategi er egnet, bør man huske fondets overordnede rolle som et redskap for å styrke norsk økonomi og redusere vår samlede risiko. Vi reduserer over tid vår avhengighet av olje og gass ved å bygge et bedre samfunn tuftet på en sunn og stabil realøkonomi, samtidig som vi gradvis investerer det overskytende i finansplasseringer med stor risikospredning, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Det at finansplasseringer verdsettes fra dag til dag betyr ikke at de har større risiko enn investeringer der verdsettingen skjer sjeldnere. Fondets risiko kan ikke oppsummeres i ett tall. Et fond med stor risikobærende evne og evigheten som tidsperspektiv bør ikke ha som ambisjon å minimere de årlige variasjonene i avkastningen.

Markedsutviklingen i 2008 var svært uvanlig, men det har ikke framkommet ny informasjon som tilsier at det er ønskelig å legge om investeringsstrategien.

 

_____________________

Les også:

Pressemeldinger:

Nett-TV fra pressekonferansen
Lysark fra pressekonferansen

Stortingsmelding nr. 20 (2008-2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008
Ot.prp. nr. 58 (2008-2009) Om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.)

Spørsmål og svar

Kronikk i Dagbladet  "Vi vil være en ansvarlig investor" av finansminister Kristin Halvorsen

Svar på brev fra Høyres stortingsgruppe om om organisering og rollefordeling i hovedstyret og representantskapet til Norges Bank