Historisk arkiv

Finansdepartementet

Leverandør av militært materiell til Burma utelukket fra Statens pensjonsfond – Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har utelukket det kinesiske selskapet Dongfeng Motor Group Co. Ltd fra Statens pensjonsfond – Utland, basert på råd fra Etikkrådet. Selskapet selger militære lastebiler til Burma. – Vi kan ikke finansiere selskaper som gjennom salg av militært materiell støtter militærdiktaturet i Burma, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Finansdepartementet foretok en endring i de etiske retningslinjene i oktober 2008. - Endringene medfører at fondets midler ikke kan være investert i selskaper som selger våpen eller annet militært materiell til Burma, og dette er første gang det nye utelukkelseskriteriet om salg av våpen og militært materiell til Burma benyttes, sier Halvorsen. 

I sin tilrådning viser Etikkrådet til kriteriene benyttet i EUs og USAs våpenembargoer rettet mot Burma. EU opererer med et vidtfavnende utelukkelseskriterium som eksplisitt nevner militære kjøretøyer og reservedeler for slike. Det amerikanske forbudet retter seg mot ethvert produkt som har betydelig militær anvendelse, og som er blitt produsert eller tilpasset for militære formål. Etikkrådet har tatt utgangspunkt i disse definisjonene, og legger til grunn at salg av lastebiler til den burmesiske hæren vil være i strid med de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland.  

Etikkrådet viser til at det er blitt gjort kjent med at et stort antall militære lastebiler produsert av Dongfeng er observert på grenseovergangen mellom Kina og Burma. Norges Bank har skrevet til selskapet om dette. I svaret fra Dongfeng kom det fram at et datterselskap solgte 900 lastebiler til Burma første halvår i 2008. 

Etikkrådet legger til grunn at lastebilene er tilpasset militære formål og dessuten har betydelig militær anvendelse. De må derfor anses som militært materiell. Videre legger rådet til grunn at leveransene er pågående og at det i fremtiden vil være leveranser av reservedeler. På denne bakgrunn legger Etikkrådet til grunn at investeringen i Dongfeng er i strid med de etiske retningslinjene.

Finansdepartementet ga 19. desember 2008 instruks til Norges Bank om at Dongfeng skulle utelukkes fra Statens pensjonsfond – Utland med en frist for nedsalg til 28. februar 2009. Nedsalget av aksjer i selskapet er nå gjennomført. Ifølge Norges Bank hadde fondet før nedsalget aksjer for omtrent 30 millioner kroner i selskapet. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant.

__________________ 

Se også:
Pressekonferansen på Nett-TV
Tilrådningen fra Etikkrådet
Selskaper som er utelukket fra fondets investeringsunivers
Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland