Historisk arkiv

Regjeringen vil styrke Norges Banks styrings- og kontrollapparat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon med forslag som skal styrke Norges Banks styrings- og kontrollapparat i tråd med beste internasjonale praksis og anerkjente prinsipper for god sentralbankstyring, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Sentralbanklovens regler om styring og kontroll av Norges Bank har stått nærmest uforandret siden den ble vedtatt i 1985. I denne perioden har bankens virksomhet forandret seg og blitt vesentlig mer kompleks, ikke minst som følge av oppdraget med å forvalte Statens pensjonsfond – Utland. Siden sentralbankloven ble vedtatt har også synet på hva som er god virksomhetsstyring utviklet seg. Sentralbankloven bør gjenspeile denne utviklingen. Bankens styrende organer har tatt flere grep i sitt interne regelverk for å styrke kontrollregimet, men viktige styrings- og kontrollprinsipper bør komme til uttrykk i sentralbankloven. De sentrale lovendringsforslagene er:

Norges Bank gjøres regnskapspliktig etter regnskapsloven 
Regjeringen foreslår å gjøre Norges Bank regnskapspliktig etter regnskapsloven. Etter dagens praksis fastsetter representantskapet bankens regnskapsregler. Etter departementets syn bør regnskapsreglene ha en klar og uavhengig forankring i loven.

Ny revisjonsordning: en ekstern valgt revisor
I dag har sentralbankrevisjonen ansvaret for revisjon av bankens regnskaper. De ansatte der er formelt ansatt i banken. I tråd med beste internasjonale praksis bør revisjon skje helt uavhengig av banken.

- En ordning der representantskapet velger en ekstern revisor vil gi det beste samlede kontrollregimet. Den valgte revisoren reviderer bankens regnskaper, mens Riksrevisjonen reviderer Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond – Utland på basis av bankens reviderte regnskaper, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Tydeliggjøring av representantskapets og hovedstyrets ansvar
Sentralbankloven presiser ikke hva som er det nærmere innholdet av representantskapets tilsynsansvar. En tydeliggjøring av det nærmere innholdet av oppgavene i loven vil tydeliggjøre både overfor representantskapet selv og omverden hva slags tilsyn som skal gjennomføres. For å tydeliggjøre grenseflatene mellom hovedstyrets og representantskapets funksjoner, bør loven også klargjøre hovedstyrets styrings- og kontrollansvar.  Etter lovforslaget skal representantskapet ha et eget sekretariat.

- Et uavhengig og faglig sterkt sekretariat er viktig for at representantskapet skal kunne utføre sine viktige tilsynsoppgaver, sier finansminister Kristin Halvorsen. 

Lovfesting av internrevisjon
Internrevisjon er et viktig kontrollredskap for styret. Norges Bank har bygget opp en egen internrevisjonsenhet.

- En så viktig kontrollordning bør lovfestes, sier finansminister Kristin Halvorsen.

 

_____________________

Les også:

Pressemeldinger:

Nett-TV fra pressekonferansen
Lysark fra pressekonferansen

Stortingsmelding nr. 20 (2008-2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008
Ot.prp. nr. 58 (2008-2009) Om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.)

Spørsmål og svar

Kronikk i Dagbladet  "Vi vil være en ansvarlig investor" av finansminister Kristin Halvorsen

Svar på brev fra Høyres stortingsgruppe om om organisering og rollefordeling i hovedstyret og representantskapet til Norges Bank