Historisk arkiv

Statens pensjonsfond - Utland:

Historisk arkiv
Statens pensjonsfond - Utland:

Siemens settes under observasjon i korrupsjonssak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har besluttet å sette det tyske selskapet Siemens AG under observasjon på grunn av den grove og systematiske korrupsjonen som har foregått i konsernet i en årrekke. Grov korrupsjon kan danne grunnlag for utelukkelse fra Statens pensjonsfond - Utland.

Finansdepartementet har besluttet å sette det tyske selskapet Siemens AG under observasjon på grunn av den grove og systematiske korrupsjonen som har foregått i konsernet i en årrekke. Grov korrupsjon kan danne grunnlag for utelukkelse fra Statens pensjonsfond - Utland. – Siemens har nå søkelyset rettet mot seg og har satt i verk en rekke tiltak mot korrupsjon. Ved å holde selskapet under observasjon vil vi bidra til å holde presset oppe i anti-korrupsjonsarbeidet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Etikkrådet har tidligere tilrådd utrekk av selskapet, grunnet risiko for medvirkning til grov korrupsjon. – Jeg er enig med Etikkrådet i at Siemens AG har vært innblandet i grov korrupsjon. Når jeg likevel vil se an utviklingen, skyldes det utviklingen i Siemens og de tiltakene selskapet har iverksatt for å bekjempe korrupsjon, særlig det siste året. Ved å sette selskapet under observasjon kan vi signalisere vår forventning som investor til at tiltakene gjennomføres i henhold til hensikten. På denne måten kan vi gjennom våre eierandeler i selskapet bidra til ytterligere press for endelig å komme korrupsjonskulturen i Siemens til livs, sier finansminister Kristin Halvorsen.
 
I sin tilrådning fra november 2007 uttalte Etikkrådet blant annet at ”Siemens opptreden viser et mangeårig mønster av korrupsjonshandlinger foretatt i selskapets interesse. Handlingene er foretatt i mange land, og de omfatter overføringer av store beløp.”  Videre sier de at ”forholdene i Siemens må derfor avgjort anses som alvorlige i henhold til retningslinjene.”

Etikkrådet viste til at Siemens var innblandet i korrupsjon også tidlig på 90-tallet. De tilsynelatende ambisiøse antikorrupsjonstiltakene som ble iverksatt har ikke forhindret at det 15 år senere er avdekket korrupsjon av et omfang og en alvorlighetsgrad som synes uten sidestykke, i hvert fall i Europa. I lys av disse erfaringene fant rådet det usikkert om tiltakene Siemens hadde varslet høsten 2007 ville være tilstrekkelig effektive. Det tilrådde derfor uttrekk for å unngå medvirking til grov korrupsjon.

Etter at tilrådningen ble gitt, kom det en del ytterligere opplysninger om foretakets tiltak mot korrupsjon i årsrapporten for 2007. Etikkrådet har i september 2008 opplyst at disse opplysningene ikke har rokket ved dets konklusjon. Saken har imidlertid tatt en ny vending ved at Siemens offentliggjorde forlik med tyske og amerikanske myndigheter 15. desember 2008. Etter det som er opplyst, skal Siemens betale til sammen omlag 11 milliarder kroner til tyske og amerikanske myndigheter. Den tidligere tyske finansminister Theodor Waigel skal være kontaktpunkt mellom selskapet og amerikanske myndigheter. Som ”compliance monitor” skal han overvåke selskapets anti-korrupsjonsarbeid de neste fire årene og kontrollere at det ikke involveres i ytterlige korrupsjonshendelser.

- Det er ikke tvilsomt at de forhold som er blitt avdekket i Siemens fortjener merkelappen grov korrupsjon. Uttrekksvurderingen skal imidlertid være framoverskuende. Siemens har nå søkelyset rettet mot seg, og det er viktig at presset for å komme ukulturen til livs holdes oppe. Ved å holde selskapet under observasjon vil vi bidra til dette, sier Halvorsen.

- Jeg vil be Etikkrådet og Norges Bank holde Siemens under nøye oppsikt både med tanke på det generelle anti-korrupsjonsarbeidet, og med tanke på om det blir avdekket nye tilfeller av grov korrupsjon. Det vil være en lav terskel for å utelukke Siemens dersom det oppdages nye tilfeller av grov korrupsjon, sier Halvorsen.
 
Statens pensjonsfond - Utland har pr. 31. desember 2008 aksjer i Siemens AG for 6,3 milliarder kroner, tilsvarende en stemmerettsandel på 1,34 prosent.

__________________ 

Se også:
Pressekonferansen på Nett-TV
Tilrådningen fra Etikkrådet
Brev fra Etikkrådet
Selskaper som er utelukket fra fondets investeringsunivers
Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland