Historisk arkiv

Statens obligasjonsfond styrker lånemulighetene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringen foreslår å opprette Statens obligasjonsfond forvaltet av Folketrygdfondet for å bygge tillit og dempe finanskrisens negative virkninger på kredittilførselen, sier finansminister Kristin Halvorsen. Dette er et midlertidig fond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner som skal investere i norske obligasjoner.

- Obligasjonsmarkedet er tradisjonelt en viktig finansieringskilde for både banker og andre foretak, men fungerer ikke lenger like godt. Dette tiltaket vil være positivt for norske selskapers lånemuligheter, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Statens obligasjonsfond (SOF) er et supplement til andre tiltak som styrker soliditeten og likviditeten i bankvesenet, hvor siktemålet er å unngå en for sterk nedgang i bedrifters mulighet til å få lån. SOF vil være et generelt virkemiddel overfor obligasjonsmarkedet, hvor fondet sammen med andre investorer vil kjøpe ordinære obligasjonslån utstedt av norske foretak i både førstehånds- og andrehåndsmarkedet.

SOF vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, og kan være et viktig bidrag til at den generelle kredittformidlingsprosessen skal virke bedre. Det vil være positivt for norske selskaper.

SOF skal forvaltes av Folketrygdfondet med et mandat separat fra Statens pensjonsfond – Norge. Det formelle rammeverket for SOF vil i stor grad likne på det som allerede er etablert for Statens pensjonsfond – Norge. Det foreslås at fondet forankres i en egen lov. Finansdepartementet vil gi forskrift og utfyllende retningslinjer, samt følge opp den løpende forvaltningen. Forvaltningen vil ha likhetstrekk med Folketrygdfondets forvaltning av renteporteføljen til Statens pensjonsfond – Norge. Hovedtyngden av SOFs investeringer vil være i obligasjoner med moderat kredittrisiko (”investment grade”).

SOF foreslås etablert med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Investeringsaktivitetene vil avhenge av markedsforholdene, men en ser for seg en gradvis opptrapping over det kommende året til anslagsvis 30-50 milliarder kroner. Avhengig av utviklingen i bankvesenets og obligasjonsmarkedets evne til effektivt å formidle kreditt, vil det deretter finne sted en stabilisering og gradvis nedbygging av SOF i takt med obligasjonsforfall, før fondet til slutt avvikles.

I utformingen av rammevilkårene for SOF har en lagt vekt på at tiltaket skal være midlertidig, at investeringene skal skje på markedsmessige vilkår, og at tiltakets omfang skal reflektere hensynet til å være virkningsfullt uten at en fullstendig dominerer obligasjonsmarkedet.

SOFs investeringer skal finne sted på markedsmessige vilkår, hvor det legges til grunn at Folketrygdfondet investerer parallelt med andre investorer. Det er viktig for å unngå at tiltaket anses som statsstøtte. I tillegg skal Folketrygdfondet forbli en profesjonell kapitalforvaltningsorganisasjon med en forretningsmessig målsetting som holdes til ansvar for sine finansielle resultater.

Avhengig av Stortingets bevilgnings- og lovvedtak, legger Finansdepartementet til grunn at Folketrygdfondet kan starte investering av SOF i løpet av noen uker.

 

_________________

Les også:

Samleside om Regjeringens kredittpakke

Nett-TV fra pressekonferansen

Nye tiltak for næringsliv og husholdninger
Statens finansfond – Kjernekapital til bankene
Lønnsfrys for ledende ansatte i banker


Spørsmål og svar – Statens finansfond
Spørsmål og svar Statens obligasjonsfond (SOF)
Spørsmål og svar - Lederlønn