Historisk arkiv

Finansdepartementet

Styrker den etiske forvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Etter en bred evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland legger Regjeringen nå opp til et mer aktivt og bredere perspektiv på den etiske forvaltningen.

Etter en bred evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland legger Regjeringen nå opp til et mer aktivt og bredere perspektiv på den etiske forvaltningen: hensyn til miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring skal i større grad integreres som relevante faktorer i hele arbeidet med forvaltningen av fondet. Regjeringen har gjennomført en evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond - Utland i 2008.

- Dette har vært en krevende prosess, med store forventninger og mange gode innspill.  Vi har forsøkt å skape en helhet som gjør at fondets rolle som ansvarlig investor kommer enda tydeligere fram, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Statens pensjonsfond – Utland er et av verdens største fond, og fondet vokser stadig. Regjeringen ønsker at fondet skal opptre som en ansvarlig investor, det vil si at fondet skal forvaltes på en slik måte at en bidrar til mer velfungerende, legitime og effektive markeder og en bærekraftig utvikling i vid forstand. En har fram til nå hatt to verktøy til hjelp i å nå de etiske forpliktelsene for fondet: utøvelse av aktivt eierskap i selskapene i porteføljen og utelukkelse av selskaper fra fondets investeringsunivers. Ett av grepene som gjøres nå, er å innta et bredere perspektiv: hensyn til miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring skal i større grad integreres som relevante faktorer i hele arbeidet med forvaltningen av fondet.

- Vi har gjort et godt stykke arbeid hittil, og grunnsteinene som ble lagt gjennom Graver-rapporten har vist seg robuste. Fondet har fått mye ros i høringsrunden, både fra inn- og utland. For å opprettholde vårt høye ambisjonsnivå, legger vi opp til både flere virkemidler og nye tiltak, samtidig som vi viderefører de eksisterende virkemidlene, sier Kristin Halvorsen.

Regjeringen vil at Statens pensjonsfond – Utland skal stå enda tydeligere fram i rollen som en ansvarlig investor. Finansdepartementet slutter seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), og vil delta direkte i andre internasjonale initiativer for å være med å sette dagsorden for hvordan hensyn til miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring kan ivaretas av finansielle investorer. Regjeringen klargjør at det overordnede målet for arbeidet som ansvarlig investor er å bidra til positive endringer når det gjelder bærekraftsspørsmål og selskapers atferd når det gjelder sosiale forhold, miljø og god selskapsstyring.

Av viktige nye tiltak som Regjeringen legger opp til er:

  • Utelukkelse av tobakksproduserende selskaper fra porteføljen.
  • Opprette en observasjonsliste som et nytt tiltak overfor selskaper i grensesonen for uttrekk.
  • Styrking av eierskapsarbeidet, blant annet ved å be Norges Bank formulere flere forventningsdokumenter. Et viktig område vil være miljø, og et dokument om selskapers klimastrategier ansees særlig relevant. Et annet, innenfor selskapsstyringsområdet, vil gjelde selskapers åpenhet og rapportering om betalingsstrømmer. Klare forventninger på dette området kan bidra til å motvirke bruk av lukkede jurisdiksjoner (såkalte skatteparadiser) til å skjule ulovlige handlinger.
  • Nye krav til åpenhet og rapportering omkring arbeidet med eierskapsutøvelse.
  • Utarbeidelse av en prosedyre for hvordan selskap som er utelukket kan bli tatt inn i porteføljen igjen.

Klima har vært et viktig tema blant høringsinstansene. Som en bredt investert og langsiktig investor, har fondet også en egeninteresse i å unngå negative økonomiske virkninger av eventuelle klimaendringer. I tillegg til et forventningsdokument innenfor miljø er nye tiltak på dette området:

  • Å initiere en bred utredning som vurderer hvordan klimautfordringene kan påvirke de finansielle markedene og hvordan investorer bør handle ut fra dette.
  • Å etablere et miljøprogram som skal rettes mot investeringer som kan forventes å gi klar miljøgevinst, slik som klimavennlig energi, energieffektivisering, karbonfangst og lagring, vannteknologi og håndtering av avfall og forurensning (se pressemelding 33/2009).

  

_____________________

Les også:

Pressemeldinger:

Nett-TV fra pressekonferansen
Lysark fra pressekonferansen

Stortingsmelding nr. 20 (2008-2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008
Ot.prp. nr. 58 (2008-2009) Om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.)

Spørsmål og svar

Kronikk i Dagbladet  "Vi vil være en ansvarlig investor" av finansminister Kristin Halvorsen

Svar på brev fra Høyres stortingsgruppe om om organisering og rollefordeling i hovedstyret og representantskapet til Norges Bank