Forsiden

Historisk arkiv

Utredning om tiltak mot skatteunndragelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Skatteunndragelsesutvalget overleverte i dag sin utredning NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser til finansminister Kristin Halvorsen.

- Utredningen er et ledd i Regjeringens satsing på bekjempelse av skatteunndragelser. Jeg har merket meg at utvalget har lagt vekt på samspillet mellom opplysninger og kontroll ved utformingen av forslag. Utvalget foreslår en rekke konkrete tiltak for å bekjempe skatteunndragelser, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Skatteunndragelsesutvalget ble nedsatt for å gjennomgå regler og muligheter for opplysninger og kontroll i skatte- og avgiftssystemet, og for å komme med forslag til regelendringer og andre tiltak på disse områdene som kan styrke innsatsen mot skatteunndragelser.
 
Utvalget foreslår flere endringer i reglene om opplysningsplikt og adgangen til å innhente kontrollopplysninger. Utvalget tar også opp andre forslag. Blant annet foreslår utvalget å nekte næringsdrivende fradrag for kontantbetalinger over 10 000 kroner, å begrense muligheten til drive virksomhet gjennom såkalte NUF, og tiltak mot valutasmugling.

Et flertall i utvalget foreslår at privatpersoner i visse tilfeller kan bli ansvarlig for skatteunndragelsen ved kjøp av varer og tjenester over 10 000 kroner dersom selger unndrar skatt eller avgift. Et flertall i utvalget foreslår også større offentlighet ved ileggelse av tilleggsskatt, tilleggsavgift eller tilleggstoll. Dermed får pressen tilgang til vedtak om tilleggsskatt mv. dersom skattyter har opptrådt uaktsomt eller forsettlig.

Utvalget, som har vært ledet av lagdommer Ellen Mo, har vært bredt sammensatt med representanter fra privat og offentlig sektor.

_________________

Se pressekonferansen på Nett-TV
Les rapporten her
Pressemelding fra utvalget