Historisk arkiv

Aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– Den brede gjennomgangen vi nå har hatt taler for et fortsatt moderat innslag av aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond utland. Jeg legger samtidig opp til endringer som samlet sett vil gi mindre rom for aktiv forvaltning i fondet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet har angitt hovedtrekkene i investeringsstrategien for fondet gjennom å fastsette en såkalt referanseindeks. Innenfor nærmere retningslinjer fra departementet kan Norges Bank foreta avvik fra denne indeksen, såkalt aktiv forvaltning.

Regjeringen varslet i fjorårets melding at den ville komme tilbake til Stortinget våren 2010 med et bredt beslutningsgrunnlag og en vurdering av hvorvidt eller i hvilket omfang aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond utland (SPU) skulle videreføres. Evalueringsprosessen har vært bredt faglig anlagt, og har inkludert ulike synspunkter og innspill. I meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond som legges fram i dag gis det en omfattende gjennomgang av erfaringene med aktiv forvaltning i SPU.

– Regjeringens vurdering er at det fortsatt bør være en viss ramme for å avvike fra fondets referanseindeks. Det vil påføre oss unødige kostnader dersom vi skulle fulgt indeksene slavisk. I tillegg har SPU fortrinn som en stor og langsiktig investor, og dette gir et potensial for en meravkastning som bør utnyttes. Et visst omfang av aktiv forvaltning vil også ha positive vekselvirkninger med øvrige deler av forvaltningen, sier finansministeren.

Det er samtidig behov for å avgrense risikoen i den aktive forvaltningen på en bedre måte enn tidligere. Sentrale endringer i den sammenheng er:

  • Rammen for aktiv forvaltning endres fra en øvre grense på 1,5 prosent såkalt forventet relativ volatilitet (mål for hvor mye avkastningsforskjellen mellom faktisk portefølje og referanseindeksen forventes å variere) til at Norges Bank skal legge opp forvaltningen med sikte på at forventet relativ volatilitet ikke skal overstige 1 prosent. Det tas samtidig høyde for at rammen kan overskrides i helt spesielle situasjoner.
  • Norges Bank avskjæres fra å belåne porteføljen med sikte på å øke fondets risikoeksponering. En slik begrensning vil utelukke noen av de strategiene som tidligere har vært benyttet i den aktive forvaltningen av renteporteføljen.
  • Departementet vil pålegge banken å sette supplerende risikorammer som vil bidra til å begrense avvik fra indeksen som erfaringsmessig ikke fanges så godt opp gjennom forventet relativ volatilitet.
  • Banken vil også bli pålagt å måle og rapportere om fondets eksponering mot ulike risikofaktorer.

Flere av disse endringene er allerede innarbeidet i reglene for kapitalforvaltningen som er gitt av Norges Bank hovedstyre til forvaltningsenheten Norges Bank Investment Management (NBIM).

Utover disse endringene er det de siste årene iverksatt en rekke tiltak for å styrke kontrollen og tilsynet med forvaltningen, herunder betydelige organisatoriske endringer i Norges Bank og oppnevnelse av ekstern revisor, en styrking av representantskapets tilsynsfunksjon med et eget sekretariat  og nye regnskapsregler med virkning fra 2011.

– I sum representerer dette målrettede tiltak for å avgrense risikoen i den aktive forvaltningen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet tallfester en forventning om årlig netto verdiskaping ved aktiv forvaltning på om lag ¼ prosent i gjennomsnitt over tid. Dersom Norges Bank bare utnytter deler av rammen for aktiv forvaltning bør også et noe lavere resultat kunne anses å være tilfredsstillende.

– Den aktive forvaltningen må vurderes på bakgrunn av oppnådde resultater over tid. En forutsetning for videreføring av et visst innslag av aktiv forvaltning er regelmessige og brede gjennomganger av den aktive forvaltningen. Vi legger derfor opp til omfattende gjennomganger av den aktive forvaltningen hvert fjerde år, i begynnelsen av hver stortingsperiode. På den måten legges det på en bedre måte til rette for forankring av denne delen av forvaltningen av fondet, sier finansministeren.

I neste års melding om fondet vil det bli gjort nærmere rede for spørsmålet om hvorvidt eksponering mot såkalte systematiske risikofaktorer i større grad bør inkluderes i fondets referanseindeks.

__________________________

Se pressekonferansen på nett-tv.

Finansministeren stilte på nettmøte om forvaltningen av SPU. Les svarene her.

Les mer:
Meld. St. 10 (2009-2010)
Prop. 101 L (2009–2010)

Pressemeldinger:
En robust og langsiktig investeringsstrategi
Styrking av rammeverket for Statens pensjonsfond
Ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond

Lysark brukt på pressekonferansen