Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ansvarlig forvaltning av oljeformuen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt to nye retningslinjer for ansvarlig investeringspraksis i SPU. – De nye retningslinjene er en oppfølging av evalueringen av etikkarbeidet som ble sluttført i 2009. Mange viktige trekk fra de etiske retningslinjene videreføres, samtidig innfører vi noen nye tiltak, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet har i dag fastsatt to nye retningslinjer for ansvarlig investeringspraksis i SPU.  – De nye retningslinjene er en oppfølging av evalueringen av etikkarbeidet som ble sluttført i 2009. Mange viktige trekk fra de etiske retningslinjene videreføres, samtidig innfører vi noen nye tiltak, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I 2009 gjennomførte Finansdepartementet en bred evaluering av de etiske retningslinjene, hvor det blant annet kom inn over 50 høringsuttalelser. Hovedkonklusjonen var at de etiske retningslinjene hadde fungert bra og i stor grad kunne videreføres. For å styrke arbeidet med ansvarlig investeringspraksis la Finansdepartementet i tillegg opp til flere nye tiltak og endringer som gjaldt arbeidet med eierskapsutøvelse og utelukkelse av selskaper.

De etiske retningslinjene fra 2004 avløses i dag av to nye sett retningslinjer, én som gjelder for arbeidet med utelukkelse og observasjon av selskaper og én som gjelder for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse.

- Produksjon av tobakk har blitt et nytt kriterium for utelukkelse, og vi har allerede fulgt opp Etikkrådets tilrådninger om å selge ut tobakksprodusenter av porteføljen, sier finansministeren.

Observasjon av selskaper er et nytt virkemiddel i arbeidet.
- I noen tilfeller kan det være fornuftig å sette et selskap til observasjon i stedet for å utelukke det, for eksempel hvis vi er i tvil om utviklingen framover i tid, sier Johnsen. De selskapene som settes på denne listen vil bli fulgt nøye med tanke på om det skjer bedring før vi tar en endelig beslutning om uttrekk eller ikke, sier Johnsen.

De nye retningslinjene legger opp til en bredere vurdering før et selskap utelukkes på grunn av grovt uetisk atferd. Departementet skal blant annet vurdere bruk av andre virkemidler. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom eierskapsutøvelse eller observasjon kan redusere risikoen for fortsatte normbrudd, eller av andre årsaker er mer hensiktsmessig.

- Norges Banks eierskapsutøvelse legger vi stadig mer vekt på. De nye retningslinjene for banken inneholder et nytt og ambisiøst krav om generelt å integrere hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten. Dette gjenspeiler også utviklingen internasjonalt, sier finansministeren.

Norges Bank deltar i formelle og uformelle initiativer i samarbeid med andre investorer. De nye retningslinjene understreker betydningen av dette ved å fastsette at banken aktivt skal bidra til utviklingen av gode internasjonale standarder innen ansvarlig investeringsvirksomhet og eierskapsutøvelse. Det er videre stilt nye krav til bankens åpenhet og rapportering.

- I tillegg til de nye retningslinjene er vi godt i gang med gjennomføringen av andre tiltak som ble besluttet i evalueringen. Dette gjelder blant annet et miljøinvesteringsprogram og et stort forskningsprosjekt om klimaendringer og mulig innvirkning på finansmarkedene. Finansdepartementet har også undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer som Norges Bank har vært med på å utvikle og har undertegnet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.