Historisk arkiv

Ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– Vi ønsker at Statens pensjonsfond utland skal være en ansvarlig investor. Med det mener jeg at vi både sørger for god avkastning over tid, og at vi ivaretar de etiske verdiene eierne av fondet, det norske folk, representerer, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

God avkastning over tid avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. Vi vil derfor bruke de virkemidlene vi har som finansiell investor til å bidra til en slik utvikling.

I 2009 gjennomførte Finansdepartementet en bred evaluering av etikkarbeidet for Statens pensjonsfond utland (SPU). Evalueringsprosessen viste at mye har fungert godt og kan videreføres. I tillegg la departementet opp til en mer omfattende strategi for ansvarlig investeringspraksis i SPU og besluttet å iverksette flere nye tiltak.

– Hittil har vi brukt aktivt eierskap og uttrekk av enkeltselskaper fra fondets portefølje som virkemidler i arbeidet med å ivareta fondets etiske forpliktelser. Nå suppleres disse virkemidlene. Vi ønsker å påvirke enkeltselskaper, sektorer og markeder til bedre praksis og til en bærekraftig håndtering av miljø- og samfunnsmessige forhold. Dette kan i sin tur ha innvirkning på vår langsiktige avkastning, sier finansministeren.

– Vi har nylig satt i gang to initiativer som berører fondets investeringsstrategi: et nytt investeringsprogram og en klimautredning. Investeringsprogrammet for miljø skal rettes mot investeringer som skal gi både miljøgevinst og finansiell avkastning. Et eksempel på det er vannteknologi. Innenfor klimaforskning deltar Finansdepartementet i en bred utredning som vurderer hvordan klimautfordringene kan påvirke de finansielle markedene og hvordan investorer bør handle ut fra dette. Dette er første gang store internasjonale pensjonsfond går sammen om en slik utredning. Hovedmålsettingen er å få mer kunnskap om hvordan klimautfordringene kan påvirke våre investeringer på lang sikt, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

De etiske retningslinjene fra 2004 ble 1. mars 2010 avløst av nye regler: retningslinjer for arbeidet med utelukkelse og observasjon av selskaper, og retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse.

De nye retningslinjene legger opp til en bredere vurdering før et selskap utelukkes på grunn av grovt uetisk atferd. Blant annet formaliseres observasjon av selskaper som et nytt virkemiddel. – I noen tilfeller kan det være fornuftig å sette et selskap til observasjon i stedet for å utelukke det, for eksempel hvis vi er i tvil om utviklingen framover i tid, forklarer finansministeren.

– Vi legger også stadig mer vekt på Norges Banks eierskapsutøvelse. De nye retningslinjene for banken inneholder et nytt og ambisiøst krav om generelt å integrere hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten. Dette gjenspeiler også utviklingen internasjonalt, sier finansministeren.

Norges Bank deltar i formelle og uformelle initiativer i samarbeid med andre investorer. De nye retningslinjene understreker betydningen av dette ved å fastsette at banken aktivt skal bidra til utviklingen av gode internasjonale standarder innen ansvarlig investeringsvirksomhet og eierskapsutøvelse. Det er videre stilt nye krav til bankens åpenhet og rapportering.

– Arbeid med ansvarlig investeringspraksis har i løpet av kort tid gått fra å være noe som et fåtall investorer har vært opptatt av, til noe som stadig flere ønsker å integrere som en del av sine strategier. Som en stor aktør skal vi ta ansvar og bidra i utviklingen av beste praksis på området, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) er et viktig initiativ som bidrar til å bygge en felles plattform og forståelse av disse temaene. Norges Bank bidro i utformingen av prinsippene og både Finansdepartementet og Norges Bank har undertegnet PRI. Finansdepartementet og Etikkrådet bidrar i et prosjekt i regi av FNs Global Compact hvor målet er å nedfelle klare retningslinjer for god selskapspraksis i områder med krig og konflikt.

– Vi er ikke ferdige med dette arbeidet, vi er snarere i startgropen. Dette er et område i rask utvikling som krever at vi følger med internasjonalt og er villige til å fornye oss også i tiden framover, sier finansministeren.

__________________________

Se pressekonferansen på nett-tv.

Finansministeren deltok på nettmøte om forvaltningen av SPU. Les svarene her.

Les mer:
Meld. St. 10 (2009-2010)
Prop. 101 L (2009–2010)

Pressemeldinger:
En robust og langsiktig investeringsstrategi
Aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond utland
Styrking av rammeverket for Statens pensjonsfond

Lysark brukt på pressekonferansen