Historisk arkiv

Finansdepartementet

CO2- og energiavgift innføres ikke fra 1. april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Etter en nærmere vurdering anser Finansdepartementet det sannsynlig at ESA ikke vil godkjenne vedtaket om å innføre CO2-avgift og energiavgift på gass. Avgiftene kan derfor ikke tre i kraft som forutsatt og vi vil komme tilbake til saken i Revidert nasjonalbudsjett 2010.

I forbindelse med budsjettet for 2010 ble det vedtatt å innføre CO2-avgift og energiavgift på gass. Det ble siktet mot at avgiftene skulle tre i kraft innen 1. april 2010. På bakgrunn av tidligere vedtak av ESA, la departementet til grunn at forslaget om CO2- og energiavgift på gass var i tråd med ESAs miljøstøtteretningslinjer. Fordi det var noe usikkerhet om dette, ble det imidlertid vedtatt av avgiftene skulle tre i kraft fra det tidspunkt departementet bestemte, likevel slik at det ble tatt sikte på ikrafttredelse 1. april 2010.

Signaler fra ESA gjør det lite sannsynlig at avgiftene, slik de i dag er vedtatt utformet, vil bli godkjent. Hadde departementet sendt en formell notifikasjon til ESA, ville man uansett måtte påregne at saken ville ta svært lang tid. - Vi ser det da som mer hensiktsmessig at vi ikke går videre med det vedtatte forslaget, men heller vurderer alternative løsninger fram mot Revidert nasjonalbudsjett 2010, sier statssekretær Kjetil Lund.