Forsiden

Historisk arkiv

Pressemelding fra Banklovkommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonens utredning nr. 23 – NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I

                           PRESSEMELDING

 

Banklovkommisjonens utredning nr. 23 – NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I

Banklovkommisjonen overleverer onsdag den 5. mai 2010 kl. 10.30 sin utredning nr. 23, NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I, til Finansdepartementet.

Ved lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) ble det vedtatt nye regler for opptjening og beregning av alderspensjon i folketrygden. Finansdepartementet har i brev av 7. juli 2009 bedt Banklovkommisjonen utrede og forslå endringer i pensjonslovene for å tilpasse disse til de endringer som er vedtatt i folketrygdloven hva gjelder alderspensjon, samt til ny AFP-ordning i privat sektor. Mandatet åpner for at Banklovkommisjonen, om den finner det hensiktsmessig, kan fordele sin vurdering av det samlede saksområdet på to utredninger. Banklovkommisjonen har funnet en slik to deling av arbeidet nødvendig og hensiktsmessig, og denne utredningen utgjør del I av arbeidet med saksområdet.

I denne første utredningen fremlegges forslag til endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning og lov om obligatorisk tjenestepensjon som innebærer at det innføres fleksibelt uttak av alderspensjon i private tjenestepensjonsordninger og individuelle pensjonsordninger. Dette innebærer blant annet at det inneføres rett til fleksibelt uttak av alderspensjon for den enkelte arbeidstaker fra 62 år, rett til gradert uttak og rett til fortsatt opptjening til alderspensjon ved fortsatt arbeid etter uttak av pensjon. For ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger innebærer endringene i folketrygden at en opprettholdelse av pensjonsproduktene slik de er utformet i dag, ikke er mulig. Banklovkommisjonen foreslår derfor i denne utredningen endringer i foretakspensjonsloven som innebærer en overgangsordning for ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger som tillater en videreføring av eksisterende ordninger ved siden av de nye reglene i folketrygdloven som trer i kraft 1. januar 2011 og inntil det foreligger en endelig avklaring av tilpasning av foretakspensjonsloven til ny folketrygd (Banklovkommisjonens arbeid del II).

Utkastet til endringer i innskuddspensjonsloven, lov om individuelle pensjonsordninger og lov om obligatorisk tjenestepensjon for øvrig, følger opp anmodningen i mandatet om at endringene i pensjonslovene i hensiktsmessig grad skal utformes slik at det følger opp hovedprinsippene i den vedtatte folketrygden. Dette innebærer en lovteknisk oppdatering på de områder der lovene ikke er i overensstemmelse med ny folketrygd. Blant annet innebærer dette endringer der pensjonsalder til nå har vært brukt som beregningsmessig skjæringstidspunkt. Videre innebærer dette justering av minstekravet til utbetalingstid slik at pensjonen uansett skal løpe til 77 år når uttak skjer før 67 år.

Det foreslås at endringene trer i kraft 1. januar 2011 med en frist for pensjonsinnretningene til å kunne foreta utbetalinger av pensjon i samsvar med reglene om fleksibelt uttak av alderspensjon senest med virkning fra og med 1. juni 2011.

Banklovkommisjonens leder, prof. dr. juris Erling Selvig


Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:
- Banklovkommisjonens leder, prof. dr. juris Erling Selvig, tlf.: 22 85 97 45
- Banklovkommisjonens hovedsekretær, Lise Ljungmann Haugen, tlf.: 22 31 69 34