Historisk arkiv

Momsplikten utvides med en lav sats for kultur og kommersiell idrett fra 1.juli

Fakta om kulturmoms

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I Prop. 119 LS (2009-2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet) er det foreslått endringer av merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet.

Hovedpunktene i forslaget
kulturområdet foreslås det å innføre avgiftsplikt med en sats på:

  • 8 pst. for inngangspenger til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Unntaket for scenekunst foreslås videreført (adgang til teater, konserter, opera mv.).
  • 8 pst. ved formidling av de tjenestene på kulturområdet som nå foreslås å bli avgiftspliktige.
  • Når det gjelder omvisningstjenester som guiding og lignende uttales det at Finansdepartementet trenger noe mer tid på å vurdere innspill fra høringsrunden. Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2010.

idrettsområdet foreslås det å innføre avgiftsplikt med en sats på:

  • 8 pst. ved omsetning av inngangsbilletter til idrettsarrangementer. For å sikre at bare den mer profesjonelle delen av idretten med stor publikumstilstrømning og store billettinntekter blir omfattet av avgiftsplikten, foreslås det at avgiftsplikten skal omfatte aktørene i de to øverste divisjonene i fotball for menn og øverste divisjon i ishockey for menn samt aktører som gjennomgående har minst 3 mill. kroner i billettinntekter i løpet av en 12 måneders periode.
  • Omsetning av tjenester i form av adgang av til enkeltstående idrettsarrangementer foreslås som hovedregel unntatt.
  • 8 pst. ved formidling av adgang til å overvære idrettsarrangementer mv.
    Det foreslås en presisering av at omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere (spillerrettigheter) er avgiftspliktig med den ordinære satsen. Det foreslås at den frivillige delen av idretten skjermes fra denne avgiftsplikten.


Det foreslås ikke nå å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget til å omfatte tjenester i form av rett til å utøve idrett (betaling for trening). Dermed vil adgang til treningsstudioer, golf, bowling og svømmehaller mv. fortsatt unntas. Kommersielle idrettstjenester er etter departementets syn i utgangspunktet godt egnet for forbruksbeskatning gjennom merverdiavgiftssystemet. Ønsket om skjerming av frivillig sektor samt avgrensningsproblemer mot de generelle unntakene for undervisningstjenester og fast eiendom, gjør imidlertid at en innlemmelse av disse tjenestene i merverdiavgiftsregelverket ikke kan gjennomføres uten at regelverket samtidig kompliseres betydelig. Samtidig vil denne utvidelsen med lav sats gi staten et negativt proveny.

Det foreslås ingen overgangsordninger når det gjelder fradragsrett for inngående merverdiavgift. Det foreslås imidlertid at det ikke skal kreves betaling eller etterfakturering av utgående merverdiavgift for billetter, sesongkort, årskort og lignende som gjelder for perioden fra og med 1. juli til og med 31. desember 2010 og som er solgt før lovvedtaket treffes.

Avgiftslette for kultur- og idrettsområdet
Det totale provenytapet for staten anslås til om lag 335 mill. kroner årlig. Det innebærer et provenytap i 2010 på om lag 170 mill. kroner påløpt og om lag 110 mill. kroner bokført. De fleste aktørene som vil omfattes av utvidelsen av avgiftsplikten vil komme godt ut. Samlet sett vil alle sektorer få en positiv økonomisk effekt av endringen. Fordi de enkelte aktørene vil være i noe ulik økonomisk situasjon vil ikke gjennomsnittsanslaget være representativt for alle. Det antas at prisene som betales av konsumentene ikke endres ved innføring av en lav merverdiavgiftssats på 8 pst. Hvis prisene ikke endres når avgiftsbelastningen reduseres, vil det medføre en økonomisk gevinst for de fleste aktørene. Alternativt kan de fleste aktørene tilpasse seg slik at den økonomiske situasjonen er uendret, mens prisene på tjenestene går ned.

Kort om bakgrunnen for forslaget:
I den offentlige utredningen NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget – Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet, ble det foreslått en bred utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet. Utredningen ble sendt på alminnelig høring 2. april 2008. Departementet mottok mange høringsinnspill. I statsbudsjettet for 2010 ble det som ledd i oppfølgingen av utvalgets arbeid, skissert en endring av merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet, se avsnitt 3.2.2 i Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

På bakgrunn av bl.a. innspill i høringsrunden og senere dialog med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ble det skissert en mer begrenset reform på kultur- og idrettsområdet enn det utvalget foreslo. Fordi skissen avvek fra utvalgets forslag ble det varslet en ny høring før lovforslag fremmes for Stortinget. Det ble uttalt at en tok sikte på en ikrafttredelse fra 1. juli 2010.

På kulturområdet ble det varslet at Regjeringen vil foreslå avgiftsplikt med 8 pst. på bl.a. inngangspenger til museer og gallerier, samt fornøyelsesparker og opplevelsessentre, noe som medfører en mer begrenset reform på kulturområdet ved at unntaket for bl.a. scenekunst videreføres. På idrettsområdet ble det også lagt opp til en mer begrenset reform ved at det ble varslet at en tok sikte på at bare den mest profesjonelle delen blir omfattet av avgiftsutvidelsen og at idrettslag som i hovedsak baserer seg på frivillig innsats fortsatt skal unntas fra avgiftsplikten. På denne bakgrunn ble det 16. februar 2010 sendt ut et høringsnotat. Høringsfristen gikk ut 16. mars 2010. Departementet mottok over 120 høringsinnspill.

Proposisjonen som nå fremmes bygger på forslagene i høringsnotatet og innspillene fra høringsinstansene.

Frivillig sektor
Innen idretten er det et stort innslag av frivillighet. Momsregelverket inneholder en rekke lempninger for frivillige organisasjoner. Forslaget som nå presenteres medfører ingen endringer i disse lempningene. Den foreslåtte avgiftsutvidelsen retter seg mot kommersielle aktører med høye billettinntekter. Dette betyr at forslaget i svært liten grad berører den frivillige delen av idretten.

Det vises for øvrig til at Stortinget har vedtatt etableringen av en ny, generell kompensasjonsordning for merverdiavgift for frivillig sektor, jf. Prop. 1 S (2009-2010) Kulturdepartementet, Prop. 1 Tillegg 3 (2009-2010) og Innst. 14 S (2009-2010). Ordningen, som bevilges over Kulturdepartementets budsjett, er rammestyrt og trådte i kraft 1. januar 2010. Bevilgningen for 2010 er på 396 mill. kroner.

Regjeringen arbeider også med sikte på å foreslå en varig, rammestyrt ordning for momskompensasjon for anleggsinvesteringer i regi av idrettslag. Ordningen er ment å gjelde fra 1. januar 2010 og skal gjelde idrettslag som mottar spillemidler. Regjeringen vil komme tilbake til denne saken i proposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010.

____________________________

Sist oppdatert: 30.04.2010