Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye regler om skadeforsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– Lovendringene innebærer en nødvendig modernisering av skadeforsikringsregelverket som sikrer viktige forbrukerhensyn og bedre konkurranse i skadeforsikringsmarkedet, sier finansministeren.

Finansminister Sigbjørn JohnsenFinansdepartementet foreslår endringer i forsikringsvirksomhetsloven. – Lovendringene innebærer en nødvendig modernisering av skadeforsikrings-
regelverket som sikrer viktige forbrukerhensyn og bedre konkurranse i skadeforsikringsmarkedet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
 
 
Forslagene er dels ny regulering og dels en omredigering av eksisterende lovregler og lovfesting av regler som i dag følger av forskrifter.
 
Vi har sett en utvikling av ”forsikringsordninger” for fartsbøter, bøter for smugling og lignende konsekvenser av ulovlige handlinger. Departementet foreslår et eksplisitt forbud mot å markedsføre eller tilby forsikringer mot strafferettslige sanksjoner.
– Det har vært eksempler på forsikringsvirksomhet mot strafferettslige sanksjoner. Dette er forsikringsvirksomhet vi klart ikke ønsker i det norske markedet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
Forslaget til forbud utelukker ikke videreføring av innarbeidede og velkjente forsikringsdekninger i blant annet internasjonal sjøforsikring.
 
Finansdepartementet foreslår også en plikt for selskapene til å ha klare og transparente regler for beregningen av premiene, og til å gjøre informasjon om prisingen tilgjengelige for kundene på en enkel måte.
– Dette vil kunne gjøre det lettere for kundene å orientere seg i forsikringsmarkedet og kunne sammenligne de ulike forsikringstilbudene som finnes i markedet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
 
Finansdepartementet foreslår å lovfeste at skadeforsikringsselskaper kan administrere selvforsikringsordninger for foretak og institusjoner. Dette må skje i tilknytning til at selskapet overtar forsikring for samme foretak eller institusjon. Videre foreslår departementet å presisere at skadeforsikringsselskaper kan formidle forsikringer for andre forsikringsselskaper. Skadeforsikringsselskaper benytter i større grad enn tidligere ulike distribusjonskanaler, for eksempel andre finansinstitusjoner og forhandlere av gjenstander som kan forsikres, til salg av sine forsikringsprodukter. Departementet presiserer i lovforslaget at skadeforsikringsselskapet har plikt til å påse at deres agenter og andre formidlere oppfyller forsikringsavtalelovens krav om informasjon til forsikringskunden. 
 
– Dette vil bety at forbrukerne er sikret de samme rettigheter om man tilbys en produktforsikring i butikken, som om man skulle gått direkte til et forsikringsselskap, sier Johnsen
 
Adgangen for forsikringsselskaper til å nekte noen å tegne forsikring eller bare tilby forsikring til en særlig høy premie er nylig strammet inn. Et forsikringsselskap må i tilfelle ha saklig grunn. Det kan likevel gjenstå en ”gråsone” mellom forsikringer som et forsikringsselskap normalt vil overta på vanlige vilkår, og forsikringer med en vesentlig risiko av en art som ikke kan anses som forsikringsbar, eller som klart ligger utenfor det en kunde kan vente å få dekket ved forsikring. For å avhjelpe dette foreslår departementet at det skal etableres en eller flere gjensidige utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer til privatpersoner. Nærmere regler om slike ordninger må gis i forskrift.
– Hensikten med forslaget om utlikningsordninger er å sikre at flest mulig privatpersoner får dekket nødvendige forsikringer på vanlige vilkår, sier finansministeren.
 
Forsikringstekniske avsetninger er viktige for selskapenes soliditet og sikring av forsikringsforpliktelser. Hovedreglene om avsetninger er tatt inn i lovforslaget. Finansdepartementet foreslår å lovfeste at skadeforsikringsselskaper skal ha oversikt over, og helhetlig styring og god kontroll med, de risikoer som knytter seg til selskapets virksomhet.
 
Lovforslaget bygger på en utredning fra Banklovkommisjonen i NOU 2008: 20 om skadeforsikringsselskapenes virksomhet. Finansdepartementet foreslår ikke endringer i forsikringsavtaleloven.

Les lovproposisjonen her.

Til toppen