Forsiden

Historisk arkiv

Strakstiltak for å hindre momssvindel med klimakvoter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Merverdiavgiften er en av velferdsstatens viktigste inntektskilder. Å bekjempe forsøk på å stjele fra fellesskapet har alltid høy prioritet. Det foreligger nå informasjon om mulige tilfeller av momssvindel i EU av en slik størrelse at regjeringen har sett det nødvendig med hastetiltak for å fjerne slike muligheter i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen har lagt fram en lovproposisjon for Stortinget med forslag om endringer i merverdiavgiftsloven for å hindre momssvindel ved handel med klimakvoter i Norge. – Merverdiavgiften er en av velferdsstatens viktigste inntektskilder. Å bekjempe forsøk på å stjele fra fellesskapet har alltid høy prioritet. Det foreligger nå informasjon om mulige tilfeller av momssvindel i EU av en slik størrelse at regjeringen har sett det nødvendig med hastetiltak for å fjerne slike muligheter i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I løpet av sommeren og høsten 2009 ble det i enkelte EU-land rapportert om mulige tilfeller av momssvindel gjennom kjøp og salg av klimakvoter. Europol uttalte 9. desember 2009 at svindel knyttet til EUs kvotesystem kan ha resultert i tap i nasjonale skatteinntekter tilsvarende vel 40 milliarder kroner. Flere land i EU har reagert på risikoen for svindel og varslet eller gjennomført endringer i sine momssystemer for å forhindre problemet. EU- kommisjonen la i fjor høst fram et forslag om endringer i EUs merverdiavgiftsdirektiv som gir medlemslandene på midlertidig basis, å benytte oppkrevingsmåten med ”reverse charge” (omvendt avgiftsplikt) ved handel med klimakvoter mellom næringsdrivende.

Svindel ved omsetning av klimakvoter er i utgangspunktet en enkel form for momssvindel; selger oppkrever på ordinært vis moms fra kjøper, men innberetter ikke denne omsetningen til staten, eventuelt at momsen innberettes, men ikke blir innbetalt. Bakgrunnen for at kvotesystemet lett kan rammes av svindel er blant annet at klimakvoter handles raskt og har høy verdi. Dette gjør at det på kort tid kan genereres store summer oppkrevd moms før svindlerne forsvinner uten at den oppkrevde momsen innbetales til staten.

Norge er tilknyttet EUs kvotehandelssystem og har på dette området liknende momsregler som EU. Etter hvert som flere land motvirker svindelmulighetene gjennom regelendringer, øker også risikoen for at slik svindel kan flyttes til Norge. Finansdepartementet mener det er viktig at det gjennomføres tiltak så snart som mulig for å demme opp for slik svindel også her i landet.

Ved innenlandsk omsetning av klimakvoter følges i dag de alminnelige reglene hvor det er selgeren som beregner og oppkrever moms. Finansdepartementet foreslår å endre oppkrevingsmetoden på dette avgrensede området slik at det blir kjøper av kvotene som skal beregne og betale moms (omvendt avgiftsplikt) ved innenlands handel med klimakvoter mellom næringsdrivende eller offentlig virksomhet. Dette tiltaket endrer ikke avgiftsmessig status for de avgiftspliktige, og vil være en relativt enkel måte for å unngå momssvindel i dette tilfellet. Forslaget vil ikke medføre noen endringer ved omsetning til andre enn næringsdrivende og offentlig virksomhet. Ved omsetning av klimakvoter til blant annet private er det altså selgeren som fortsatt skal beregne og betale moms.

Under forutsetning av at forslaget vedtas av Stortinget, vil norske næringsdrivende som kjøper og selger klimakvoter måtte legge om sine rutiner med kort varsel. Skatteetaten vil publisere praktisk informasjon knyttet til endringen på www.skatteetaten.no og være klare til å besvare henvendelser.

Departementet er også kjent med at Skattemyndighetene den siste tiden aktivt har gransket handel med klimakvoter for å avdekke og hindre mulige merverdiavgiftsunndragelser ved klimakvotehandel. I tilknytning til dette arbeidet har politiet nylig foretatt en omfattende aksjon mot flere aktører i dette markedet.