Historisk arkiv

NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

PRESSEMELDING

Banklovkommisjonens utredning nr. 24

NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning

Banklovkommisjonen overleverer fredag den 27. mai 2011 kl. 10.00 sin utredning nr. 24, NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning, til finansminister Sigbjørn Johnsen.

 

I utredningen fremlegger Banklovkommisjonen utkast til ny konsolidert lovgivning om finansforetak og finanskonsern. Lovutkastet skal imøtekomme behovet for modernisering og samordning av hovedlinjene i den offentligrettslige regulering av finansforetak og styringen av strukturforhold i finansnæringen. Forslaget vil også være i samsvar med de krav som følger av EØS-avtalen og EUs finanslovgivning. Lovutkastet omhandler myndighetskravene til organisering, styringssystemer og soliditet i finansforetak, og er i store deler utformet som fellesregler for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak, pensjonsforetak, betalingsforetak og e-pengeforetak. Det er dessuten lagt stor vekt på å fastlegge de praktisk viktige rammer for virksomhet som drives av ulike finansforetak innenfor finanskonsern og andre konsernlignende samarbeidsgrupper undergitt felles ledelse.

Banklovkommisjonens prinsipielle vurderinger fremgår av utredningen Bind B kapittel 7. Lovutkastet er utformet i samsvar med norsk lovtradisjon og med utgangspunkt i prinsipper forankret i gjeldende lovverk. Lovgivning som nylig er vedtatt av Stortinget blir videreført, men generelt er utkastet resultatet av en grundig gjennomgang og vurdering av gjeldende lov- og forskriftsverk med konsesjonspraksis og av utviklingen i EU/EØS av enhetlig regelverk på finansområdene, særlig direktivene om kredittinstitusjoner og forsikringsforetak. Relevante deler av det nye forsikringsdirektivet og soliditetskravene der foreslås gjennomført i lovutkastet. Lovutkastet er redaksjonelt utformet som et oversiktlig og robust rammeverk for finansområdet, og har et systematisk opplegg som legger til rette også for innarbeiding av fremtidig lovgivning.

Banklovkommisjonens utkast til ny konsolidert finanslovgivning er ment å avløse store deler av gjeldende lovgivning på finansområdet. Dette gjelder først og fremst begge banklovene fra 1961 og banksikringsloven fra 1996, samt finansierings- og forsikringsvirksomhetslovenes regler om institusjonelle forhold. Det foreslås ikke endringer i særlige virksomhetsregler for ulike typer av forsikrings- og finansieringsvirksomhet

En første hoveddel i lovutkastet er konsesjonssystemet, som er myndighetenes styringsverktøy ved reguleringen av strukturforholdene på finansområdet. Det er utformet fellesregler om konsesjoner til ulike typer av finansforetak og finanskonsern som vil innebære vesentlig forenkling av gjeldende lovregler. Det foreslås også regler om anvendelsen av norsk lovgivning på norske finansforetaks virksomhet i utlandet og på utenlandske finansforetaks virksomhet her i riket.

Den andre hoveddelen inneholder de foretaksrettslige rammebetingelser for finansforetak med reglene om styrende organer, egenkapital og andre kapitalformer, og om sammenslåing og deling av finansforetak. Det er lagt vekt på at rammebetingelsene ikke skal variere med finansforetakenes foretaksform, og foreslår at store deler av aksjelovgivningen skal gjelde for sparebanker og andre finansforetak som ikke har aksjeselskap form. Dette er en utbygging av regelverket i finansieringsvirksomhetsloven kapitlene 2b til 2d vedtatt i 2009.

Den tredje del av lovutkastet har stått sentralt i lovarbeidet og omhandler de overordnete krav til finansforetakenes organisering og drift av sin virksomhet og til soliditet og ansvarlig kapital i finansforetak:

o For det første, med utgangspunkt i nye bestemmelser i kredittinstitusjons- og forsikringsdirektivene foreslås det lovfesting av utførlige regler om de fleste forhold som omfattes av nåtidens krav til god virksomhetsstyring, herunder administrative systemer for styring, overvåkning og intern kontroll av finansforetakets samlede virksomhet. Dette omfatter også forhold som er viktige for kundegrupper og det alminnelige tillitsforhold mellom finansforetak og dets kunder: 1) finansforetakenes kundebehandling, særlig rådgivnings og veiledningsvirksomheten, 2) finansforetakenes taushetsplikt ved behandling av kundeopplysninger, og 3) effektivklagenemndsbehandling av tvister i kundeforhold.

o For det annet, det foreslås lovregler som konkretiserer de alminnelige krav til soliditet og ansvarlig kapital i finansforetak. Dette omfatter krav til egenkapital, likviditet og stabil finansiering av foretakenes utlån, samt mer utførlige regler om sammensetning og omfang av kravene til ansvarlig kapital for de ulike typer av finansforetak, basert på kravene i de ulike EU/EØS direktivene. Dette omfatter også hovedpunktene i de skjerpede kapitalkravene i det nye forsikringsdirektivet som ventes å tre i kraft for 2013. 

o For det tredje foreslås det påbygging av reglene om virksomheten i finanskonsern. Dette omfatter nye regler om morselskapets ansvar for gjennomføringen kravene til god virksomhetsstyring for ulike finansforetak som inngår i finanskonsern, og om taushetsplikt og begrenset utveksling av kundeopplysninger mellom konsernforetak, samt videreføring av gjeldende regler om konserninterne transaksjoner og anvendelse av soliditetskrav på konsernbasis. 

Lovutkastets fjerde del viderefører nåværende regler om sikringsordninger og soliditetssvikt i banksikringsloven. Det er her bare foretatt rent redaksjonelle og lovtekniske endringer. Banklovkommisjonen er gitt eget oppdrag fra Finansdepartementet om gjennomgang, og i tilfelle revisjon, av banksikringslovens regler om innskuddsgarantier og håndteringen av finansforetak i krise.

I tillegg til det som fremgår av avsnittet ovenfor vil Banklovkommisjonen gi prioritet til videreføring av arbeidet med Utredning II om tilpasninger i pensjonslovene for privat sektor til ny folketrygd. Finansdepartementet har bedt Banklovkommisjonen om også å vurdere innspill fra Finanskriseutvalget
og Finanstilsynet om tilpasninger i virksomhetsreglene for livsforsikring i tilknytning til dette arbeidet.

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:

  • Banklovkommisjonens leder, prof. dr. juris Erling Selvig, tlf.: 906 87499/22 85 97 45
  • Banklovkommisjonens sekretariat ved Jørgen Keiserud, tlf.: 970 80 872/22 31 63 92

 

Les mer: