Historisk arkiv

Ekspertutvalg skal gjennomgå rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere Finansdepartementets retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser. Bakgrunnen for ønsket om en gjennomgang er utviklingen internasjonalt på området nytte-kostnadsanalyser etter at departementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser ble utgitt i 2000 og senere revidert i 2005.

– Det er svært viktig å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet når nye offentlige tiltak skal besluttes. Vi ønsker nå å foreta en gjennomgang av rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser for å fange opp ny forskning og nye problemstillinger, blant annet hensynet til virkninger som oppstår et stykke fram i tid. Dette gjelder særlig for infrastrukturinvesteringer og klimatiltak. Utvalget får også i oppgave å vurdere hvordan gevinster ved transportinvesteringer bør tas med i analysene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Ekspertutvalget vil bli ledet av professor emeritus Kåre P. Hagen ved Norges Handelshøyskole og bestå av økonomer med relevant kompetanse innen samfunnsøkonomi. Utvalget skal overlevere sin innstilling til Finansdepartementet innen 1. oktober 2012.

Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser tar ikke eksplisitt opp at for eksempel verdien av tid og tidsbesparelse kan antas å vokse i takt med reallønnsveksten i økonomien. Denne type betraktninger kan ha stor betydning for vurderingen av nytte-kost i langsiktige prosjekter, som for eksempel infrastrukturtiltak i samferdselssektoren. Tilsvarende vil størrelsen på avkastningskravet, kalkulasjonsrenten, også ha vesentlig innvirkning på lønnsomheten av langsiktige tiltak. Utvalget skal belyse begge disse problemstillingene.

Utvalget skal også vurdere eventuelle retningslinjer for prissetting av klimagassutslipp. Enhetlige prisforventninger vil bidra til at offentlige investeringsprosjekter blir behandlet på en konsistent måte ut fra et klimaperspektiv. En beslektet problemstilling som utvalget også skal se på, er spørsmålet om irreversible klimavirkninger.

Utvalget skal videre vurdere nyttevirkninger som i dag i liten grad eksplisitt er satt verdi på i nytte-kostnadsanalysene. Dette gjelder produktivitetsvirkninger av økt geografisk tetthet og økt arbeidstilbud, i tillegg til samspillet mellom transporttilbud og arealbruk.

Utvalget får også i oppgave å vurdere hvilken vekt sektorovergripende standarder for nytte-kostnadsvurderinger bør ha ved vurderinger av konsekvenser for liv og helse, herunder i helsesektoren.

 

Se også:

__________________________

Ekspertutvalgets rapport av 3. oktober 2012:

English version: