Historisk arkiv

Finansdepartementet

En robust investeringsstrategi med bred oppslutning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– Det var gode resultater for Statens pensjonsfond utland i 2010. De store verdifallene under finanskrisen er mer enn oppveid av gevinstene i oppgangsperioden som fulgte. En viktig grunn er at vi holdt fast ved den langsiktige investeringsstrategien, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Det var gode resultater for Statens pensjonsfond utland i 2010. De store verdifallene under finanskrisen er mer enn oppveid av gevinstene i oppgangsperioden som fulgte. En viktig grunn er at vi holdt fast ved den langsiktige investeringsstrategien. Nå trekker vi opp perspektivene for videreutvikling av strategien framover, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010.

Den samlede markedsverdien til Statens pensjonsfond utland (SPU) økte med 437 milliarder kroner i 2010, til 3 077 milliarder kroner. Avkastningen på plasseringene var 9,6 prosent, tilsvarende 264 milliarder kroner. Norges Bank oppnådde gode resultater i den aktive forvaltningen.

– Finanskrisen i 2008 ga et verdifall som var stort i historisk sammenheng, men gjeninnhentingen i ettertid har også vært uvanlig sterk og rask. Hvis en ser perioden 2008-2010 under ett, har fondet hatt en samlet avkastning tilsvarende mer enn 240 milliarder kroner. Dersom vi hadde redusert risikoen i fondet i 2008 eller 2009 ved å erstatte aksjer med obligasjoner, ville gjeninnhentingen i oppgangsperioden etter finanskrisen ikke blitt like sterk. Vi må være forberedt på at avkastningen fortsatt kommer til å svinge mye. Det er viktig at vi evner å holde fast ved en langsiktig strategi, særlig når det er uro i markedene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Les mer om fondets forventede avkastning i finansministerens kronikk i Dagens Næringsliv 8. april 2011.

I meldingen trekkes det opp perspektiver for videreutvikling av SPUs investeringsstrategi framover.

– Utgangspunktet for arbeidet med strategien vil fortsatt være å søke høyest mulig internasjonal kjøpekraft innenfor moderat risiko. Pensjonsfondet forvaltes på vegne av den norske befolkningen. Etiske fellesverdier må danne grunnlaget for en ansvarlig forvaltning av fondet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Mer enn halvparten av fondet er i dag investert i Europa. Ettersom vi tradisjonelt har kjøpt mest varer og tjenester fra Europa, har det vært naturlig å tenke at vi beskytter fondets internasjonale kjøpekraft mot valutakurssvingninger ved å investere betydelig i europeiske verdipapirmarkeder. En ny gjennomgang tyder på at valutarisikoen i SPU er relativt liten og mindre enn tidligere antatt. Da synes det ikke lenger å være grunnlag for en så vidt sterk konsentrasjon av investeringene i Europa. Verdens økonomiske tyngdepunkt flyttes gradvis, ikke minst til framvoksende økonomier. Over tid er det naturlig at dette reflekteres også i fondets investeringer, sier finansministeren.

– Meldingen går gjennom fondets investeringer i obligasjoner. Formålet er å identifisere ulike typer risiko i denne delen av fondets investeringer, og å vurdere hvordan disse investeringene kan forvaltes best mulig innenfor om lag uendret risikonivå. Det er viktig å identifisere og kommunisere den risikoen som ligger der på en god måte, og og å utnytte fondets særtrekk best mulig, sier finansministeren.

– Meldingen drøfter om SPU bør investeres i unoterte aksjer og infrastruktur. Fondets størrelse og lange tidshorisont gjør det naturlig å vurdere slike investeringer. Unoterte investeringer er krevende og forvaltningskostnadene er høye. Selv om større investorer kan opparbeide fortrinn, er det usikkert om SPU vil kunne oppnå tilfredsstillende avkastning. Vi ønsker nå å bygge erfaring fra det største og mest utviklede unoterte markedet, markedet for fast eiendom. Det åpnes ikke for investeringer i unoterte aksjer og infrastruktur nå, men gitt de perspektivene for videreutvikling av strategien for SPU som trekkes opp i meldingen, er det naturlig å komme tilbake til spørsmålet senere, sier finansministeren.

– De perspektiver som trekkes opp i meldingen vil gi Stortinget et godt grunnlag for å diskutere videreutviklingen av fondets investeringsstrategi i sammenheng. En bred forankring av viktige sider ved forvaltningen av våre felles sparemidler er en forutsetning for en langsiktig og trygg forvaltning, sier finansministeren.

Les mer om de perspektivene for videreutvikling av SPUs investeringsstrategi i finansministerens kronikk i Aftenposten 8. april 2011, og om arbeidet med ansvarlige investeringer i en kronikk i Vårt Land 8. april 2011.

_____________

Les også: