Historisk arkiv

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Ved revisjonen av statsbudsjettet for 2011 har Regjeringen lagt vekt på at budsjettpolitikken ikke skal bidra til en særnorsk renteøkning og sterkere kronekurs. Regjeringen foreslår derfor å bruke økte strukturelle skatteinntekter og høyere utbytteinntekter til å redusere det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet med 15,2 milliarder kroner sammenlignet med Nasjonalbudsjettet 2011.

Ved revisjonen av statsbudsjettet for 2011 har Regjeringen lagt vekt på at budsjettpolitikken ikke skal bidra til en særnorsk renteøkning og sterkere kronekurs. Regjeringen foreslår derfor å bruke økte strukturelle skatteinntekter og høyere utbytteinntekter til å redusere det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet med 15,2 milliarder kroner sammenlignet med Nasjonalbudsjettet 2011. På enkelte områder har Regjeringen samtidig funnet rom for utgiftsøkninger som ikke følger av utviklingen i regelstyrte ordninger.

 

Med Regjeringens forslag anslås den finanspolitiske innstrammingen, målt ved endringen i statsbudsjettets strukturelle, oljekorrigerte underskudd fra 2010 til 2011 som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge, til 0,3 prosent, mot 0,2 prosent i Nasjonalbudsjettet 2011.

 

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2011 anslås nå til 112,9 milliarder kroner, som er 15,2 milliarder kroner lavere enn i Nasjonalbudsjettet 2011. Med en forventet fondsavkastning i 2011 på 123,2 milliarder kroner vil den anslåtte bruken av oljeinntekter ligge 10,3 milliarder kroner under 4-prosentbanen, mens bruken av oljeinntekter i Nasjonalbudsjettet 2011 ble anslått å ligge 7,4 milliarder kroner over 4-prosentbanen.

Bevilgningsendringer som er fremmet tidligere i år bidrar til å øke det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet med 1,3 milliarder kroner, mens bevilgningsendringer som fremmes i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2011 bidrar til å redusere det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet med 3,3 milliarder kroner. Inntektene utenom skatter og avgifter øker med 8,7 milliarder kroner, i hovedsak som følge av høyere utbyttebetalinger, mens utgiftene øker med 5,4 milliarder kroner. Dette omfatter både endrede utgiftsanslag for regelstyrte ordninger og enkelte andre bevilgninger der uforutsette behov og endrede forutsetninger gjør det nødvendig med bevilgningsendringer. Regjeringen har også prioritert noen utvalgte formål utover dette.

Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter fra 2010 til 2011 anslås nå til 2,8 prosent, sammenlignet med regnskapet for 2010. I Nasjonalbudsjettet 2011 ble den reelle, underliggende utgiftsveksten fra 2010 til 2011 anslått til 2¼ prosent. Økningen i anslaget for den reelle, underliggende utgiftsveksten skyldes både lavere utgifter i 2010 enn lagt til grunn i fjor høst og høyere utgifter i 2011. Høyere lønnsvekst enn tidligere lagt til grunn bidrar til at statsbudsjettets samlede prisvekst også øker. Den nominelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås nå til 6,3 prosent, mot 5,0 prosent i Nasjonalbudsjettet 2011.

Høyere lønnsvekst enn tidligere antatt bidrar både til økte utgifter og økte inntekter på statsbudsjettet. Virkningen på skatteinntektene som følger av høyere lønnsvekst er innarbeidet i anslaget på 13,2 milliarder kroner i økte strukturelle skatteinntekter. På utgiftssiden av budsjettet foreslås det økte utgifter på til sammen 2,9 milliarder kroner knyttet til lønnsoppgjøret i staten og trygdeoppgjøret. Resultatet av årets lønnsoppgjør for staten anslås å gi en lønnsvekst på 3,9 prosent. Samlet lønnsvekst for Norge anslås også til 3,9 prosent, mens det i saldert budsjett ble lagt til grunn en lønnsvekst på 3¼ prosent. I tillegg viser beregninger fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene at lønnsveksten i 2010 ble høyere enn lagt til grunn i fjorårets trygdeoppgjør. I tråd med retningslinjene for reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden gis det etterslepskompensasjon i årets trygdeoppgjør for høyere lønnsvekst i 2010 enn det som ble lagt til grunn i fjor.

På bakgrunn av nye opplysninger om utgiftsutviklingen i de regelstyrte ordningene i folketrygden foreslår Regjeringen å redusere de samlede bevilgningene til folketrygden utenom arbeidsledighetstrygd med 135 millioner kroner i forhold til saldert budsjett. De største endringene i anslagene for folketrygden gjelder alderspensjon, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Flere personer under 67 år velger å ta ut alderspensjon enn tidligere antatt, og de samlede utgiftene til alderspensjoner under folketrygden foreslås økt med 2,9 milliarder kroner. Utgiftene til arbeidsavklaringspenger og uførepensjon foreslås satt ned med i alt 2,6 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett. Utgiftsreduksjonene skyldes lavere vekst i antall mottakere og lavere gjennomsnittlig ytelse per mottaker enn tidligere anslått.

Bevilgningene til planleggingen av fullskala CO2-håndtering på Mongstad foreslås redusert med i alt 940 millioner kroner. Forslaget innebærer reduserte utgifter til planlegging av CO2-fangst på 375 millioner kroner, mens utgiftene til planlegging av transport og lagring av CO2 reduseres med 565 millioner kroner. Som følge av at det åpnes for å utrede alternative teknologier til aminteknologi, er det forventet at de samlede utgiftene til prosjektet med CO2-fangst vil øke. Utgiftene i 2011 reduseres imidlertid som følge av at anslått varighet av prosjektet forlenges.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 235 millioner kroner i kompensasjon til Opplysningsvesenets fond for inntektstap som følge av Høyesteretts dom om at tomtefesteinstruksen ikke kan gjelde for dette fondet.

Regjeringen foreslår at det bevilges 261 millioner kroner for å dekke utgifter til det norske bidraget til militæroperasjonen i Libya. I tillegg foreslår Regjeringen økte utgifter på 42 millioner kroner til å øke kvoten for overføringsflyktninger med 250 plasser på bakgrunn av situasjonen i Middelhavsområdet.

Regjeringen foreslår økte utgifter på til sammen 162 millioner kroner til kartlegging i nordområdene. Forslaget inkluderer 100 millioner kroner til Oljedirektoratet for å gjennomføre geologisk kartlegging i nordområdene i tråd med Stortingets tilsagnsfullmakt som ble vedtatt i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2010. Videre foreslås det 62 millioner kroner til kunnskapsinnhenting i forbindelse med den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, herunder 44 millioner kroner til Mareano-programmet. Utgiftene til Mareano-programmet foreslås benyttet til kartlegging av havbunnen vest for grenselinjen i Barentshavet og til å fullføre kartleggingen av Nordland VI.

På Samferdselsdepartementets budsjett foreslås det å øke bevilgningene til oppfølging av Nasjonal transportplan med til sammen 186 millioner kroner. Blant annet foreslås bevilgningene til riksveiinvesteringer økt med 110 millioner kroner, som skal gi mer midler til planlegging, bedre veibelysning, midtdelere og utbedring av svinger på utsatte områder. Videre foreslås det 40 millioner kroner til vedlikeholdsoppgaver på jernbanen blant annet på strekningene Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Østfoldbanen.

Regjeringen foreslår å styrke nivået på arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne med 2 600 plasser for andre halvår 2011. Dette innebærer økte utgifter på 67 millioner kroner, inkludert personellressurser i Arbeids- og velferdsetaten. I lys av den bedrede situasjonen i arbeidsmarkedet foreslås det samtidig å redusere antallet tiltaksplasser for ledige med 1 050 plasser i gjennomsnitt for året, tilsvarende 2 100 plasser i andre halvår. Som følge av redusert ledighet, vil andelen ledige som kan få tilbud om deltakelse i arbeidsmarkedstiltak øke noe, sammenlignet med hva som lå til grunn i saldert budsjett 2011. I tillegg reduseres bevilgningsbehovet som følge av lavere utgifter i 2011 til tiltak gjennomført i 2010, samt overført ubrukt bevilgning fra 2010. Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak foreslås samlet redusert med 296 millioner kroner.

For å styrke Arbeids- og velferdsetaten foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til drifts- og vedlikeholdsoppgaver med 104 millioner kroner. Dette er blant annet knyttet til modernisering av IKT-systemene i etaten, arbeidet for å avdekke trygdemisbruk, oppfølging av IA-tiltak og administrative ressurser til gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak.

Ny Giv er et prosjekt for å øke fullføringen i videregående opplæring. Regjeringen foreslår å øke utgiftene til prosjektet med 55 millioner kroner i 2011, både for å gjennomføre flere kompetanseutviklingstiltak i 2011 og for å gi bedre oppfølging til elever med svake grunnleggende ferdigheter.

På Miljøverndepartementets budsjett foreslår Regjeringen å bevilge 57 millioner kroner til behandling av lakseparasitten Gyrodactulus salaris i Vefsn-regionen. Spredning av parasitten til tre store vann i Vefsn-regionen ble påvist i desember 2010. Videre foreslås det å bevilge 45 millioner kroner for å stabilisere grunnen under Bryggen i Bergen der lekkasjer av grunnvann har ført til setningsskader på bygningene.

Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til å etablere et treårig prosjekt ved Nordfjord sjukehus for å utvikle tjenestetilbudet rettet mot de pasientgrupper som i framtiden vil ha størst behov for spesialisthelsetjenester lokalt. Videre foreslår Regjeringen 5 millioner kroner til å opprette et lokalmedisinsk senter for kommunene i Sogn ved sykehuset i Lærdal, i samarbeid mellom Helse Førde HF og kommunene lokalt.

Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på 30 millioner kroner til rehabiliteringsprosjekter og utstyr i universitets- og høyskolesektoren. Bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) foreslås økt med 5,3 millioner kroner. Midlene vil bli benyttet til økt bemanning og investeringer i kjøretøy. Videre foreslår Regjeringen å bevilge 20 millioner kroner til anskaffelse av utstyr og materiell til Beredskapstroppen i Oslo politidistrikt.

Inntektene utenom skatter, avgifter og renter foreslås økt med til sammen 8,6 milliarder kroner. Av dette utgjør utbytteinntekter 6,7 milliarder kroner. Endringene skyldes i hovedsak nye opplysninger om utbyttebetalingene fra selskaper under Nærings- og handelsdepartementet. Utbyttet fra Statkraft øker med 2,8 milliarder kroner som følge av vesentlig bedre resultat i 2010 enn tidligere anslått. De største økningene for de børsnoterte selskapene gjelder DnB NOR ASA, Telenor ASA, og Norsk Hydro ASA.

Utenom utbytter øker inntektene som følge av at garantiansvaret for den eldste SUS/Baltikum-ordningen under Garanti-instituttet for eksportkreditt opphørte i 2010, og det foreslås å tilbakeføre 142 millioner kroner til statskassen. Utgifter til ODA-godkjente flyktningtiltak i Norge på budsjettene til Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet refunderes over Utenriksdepartementets budsjett. Det foreslås at refusjonsinntektene økes med 116 millioner kroner i tråd med samlede økte ODA-godkjente flyktningutgifter.

Tabellen under oppsummerer forslag om bevilgningsendringer i Statsbudsjettet 2011 som er fremmet tidligere i år, og Regjeringens forslag til endringer i samleproposisjonen som fremmes samtidig med Revidert nasjonalbudsjett 2011. Utgifter og inntekter knyttet til petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner er ikke medregnet. Endringer på poster som inngår i korreksjonene ved beregning av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, er heller ikke tatt med i oversikten over utgifts- og inntektsforslag.

 

 

 

Tabell 1.1 Anslagsendringer og forslag om bevilgningsendringer som inngår i den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen

   

mill. kroner

 

Endrede utgifter og inntekter fremmet tidligere i år, nettoeffekter

 

1 290

 

Økt bostøtte til høye energiutgifter

321

 
 

Overgangsregler for pensjonistbeskatningen, netto

320

 
 

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

310

 
 

Nødnett (trinn 1), endringer i framdrift, netto

174

 
 

Oppryddingstiltak ifm. grunnstøtingen av Godafoss

110

 
 

Utvidet tollfri handel med landbruksvarer etter EØS-avtalen

35

 
 

Redningshelikoptertjenesten

14

 
 

Reindriftsavtalen

7

 

+

Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen

 

5 388

 

Inntekts- og trygdeoppgjør mv.

2 900

 
 

Pensjonskostnader i helseforetakene

1 600

 
 

Merverdiavgiftskompensasjon til kommunene

500

 
 

Statens lånekasse for utdanning

290

 
 

Militæroperasjonen i Libya

261

 
 

Kompenasjon til Opplysningsvesenets fond

235

 
 

Vei og jernbane

186

 
 

Kartlegging i nordområdene

162

 
 

Lostjenesten

140

 
 

Pensjoner utenom folketrygden

137

 
 

Poliklinisk virksomhet i helseforetakene

125

 
 

Eksportfinans ASA, utbetaling i henhold til garantiavtale

106

 
 

Driftsutgifter til Arbeids- og velferdsetaten

104

 
 

Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

89

 
 

Nødnett, utbygging av trinn 2

78

 
 

Elektrisitetssparing i husholdningene

70

 
 

Gyrobehandling i Vefsn-regionen

57

 
 

Ny Giv

55

 
 

Bryggen i Bergen

45

 
 

Økt kvote for overføringsflyktninger

42

 
 

Anslagsendringer i folketrygden

-112

 
 

Integreringstilskudd og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

-135

 
 

Barnetrygd og kontantstøtte

-142

 
 

Arbeidsmarkedstiltak

-296

 
 

Bostøtte

-379

 
 

Planlegging av fullskala CO2-håndtering på Mongstad

-940

 
 

Andre endringer, netto

211

 

-

Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom renter

 

8 708

 

Økte utbytteinntekter, netto

6 671

 
 

Nedbetaling av driftskreditter fra helseforetakene

1 600

 
 

Avslutning av SUS/Baltikum ordningen

142

 
 

Refusjon av ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge

116

 
 

Skatte- og avgiftsendringer

74

 
 

Andre forslag, netto

105

 

-

Anslag strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge mv.

 

13 185

=

Endring i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet

 

- 15 214

Kilde: Finansdepartementet

__________________________

Les mer:

Andre pressemeldinger:

 Dokumenter: