Historisk arkiv

Endringer i statsbudsjettet 2011 som følge av angrepene 22. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag fremmet proposisjon for Stortinget om en tilleggsbevilgninger for til sammen 1029,3 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011 som følge av angrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og Utøya.

Regjeringen har i dag fremmet proposisjon for Stortinget om en tilleggsbevilgninger for til sammen 1029,3 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011 som følge av angrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og Utøya.

- I forbindelse med angrepene 22. juli har det vært nødvendig å sette i verk en rekke tiltak med til dels betydelige budsjettkonsekvenser. Proposisjonen som vi fremmer i dag dekker ekstrautgiftene i inneværende år, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Ekstrautgiftene for 2012 er innarbeidet i forslaget til statsbudsjett som legges fram 6. oktober. Utgifter for etterfølgende år vil foreslås i de årlige budsjettforslagene.

722,9 millioner kroner av de foreslåtte tilleggsbevilgningene gjelder utgifter som vil påløpe før 1. november i år og som det ved kongelige resolusjoner 16. september 2011 ble gitt samtykke til å overskride bevilgningene med. De resterende 306,4 millioner kroner består i hovedsak av ytterligere utgifter til bemanning, vakthold og midlertidige lokaler som vil påløpe resten av året.

Departement

Beløp (mill. kroner)

Formål

Utenriksdepartementet

1,5

Minneseremoni. Lokaler for Statsministerens kontor i regjeringens representasjonsanlegg.

Kunnskapsdepartementet

11,9

Lokaler, utstyr m.v. til departementet.

Kulturdepartementet

32,7

Nasjonal minneseremoni. Gravferdsstøtte. Arkivformål.

Justisdepartementet

281,1

Lokaler, utstyr mv. til departementet. Innsats fra politi og sivilforsvar. 95 nye politistillinger høsten 2011. Nytt utstyr til sivilforsvaret (30 mill. kroner).

Kommunal- og regionaldepartementet

105,0

Økt skjønnstilskudd- utgifter til psykososial oppfølging i kommunene og andre utgifter til de mest berørte kommunene.

Arbeidsdepartementet

10,9

Lokaler, utstyr mv. til departementet.

Helse- og omsorgsdepartementet

95,9

Lokaler, utstyr mv. til departementet og Helsedirektoratet. Innsats fra de regionale helseforetakene. Tilskudd til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Nærings- og handelsdepartementet

9,3

Lokaler, utstyr mv. til departementet.

Fornyings--, administrasjons- og kirkedepartementet

353,2

Lokaler, utstyr, tjenester mv. til departementene. Prosjektering. Innsats fra fylkesmannen i Buskerud. Kirkelige formål.

Finansdepartementet

32,0

22. juli-kommisjonen. Utstyr, tjenester mv. for Statsministerens kontor og Finansdepartementet.

Forsvarsdepartementet

86,9

Midlertidig etablering av Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets bygning og utflytting av Forsvarsdepartementet til erstatningslokaler.

Olje- og energidepartementet

9,0

Lokaler, utstyr mv. til departementet

Sum

1029,3

Henvendelser angående mer informasjon om de budsjettmessige tilleggene kan rettes til de aktuelle departementene.