Historisk arkiv

Skatte- og avgiftsendringer i revidert budsjett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår mindre endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2011.

Regjeringen foreslår mindre endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2011.

 

Følgende endringer er omtalt i egne pressemeldinger:

• Offentliggjøring av skattelisten

• Engangsavgift på hybridbiler

Andre endringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringen foreslår at skattytere som flytter til andre stater i EØS, og som derfor ikke lenger er skattepliktige til Norge, kan utsette inntektsføring av gevinst- og tapskonto samt negativ saldo på samme måte som skattytere i Norge. Hel eller delvis utflytting i forbindelse med fusjoner og fisjoner der et selskap i en annen EØS-stat er overtakende selskap, skal også være omfattet av denne regelen.

For å motvirke uheldige skattetilpasninger, foreslår Regjeringen å innføre et toårskrav i fritaksmetodens regler om realisasjon av andel i deltakerlignet selskap. Etter gjeldende regler er henholdsvis skattefritak for gevinst og fradragsrett for tap avhengig av hvordan aksjeporteføljen i det deltakerlignede selskapet på realisasjonstidspunktet fordeler seg mellom aksjer innenfor og utenfor fritaksmetoden. Ved å justere det deltakerlignede selskapets aksjeportefølje rett forut for salget av andelen, vil selger kunne tilpasse seg inn i eller ut av fritaksmetoden, avhengig av hvorvidt andelen forventes å bli solgt med gevinst eller tap. Når kravet til porteføljens sammensetning etter endringen må oppfylles over en toårsperiode, vil muligheten for slike skattetilpasninger reduseres. Endringen vil gjelde for gevinster og tap som blir realisert fra og med 13. mai 2011.

Økt likestilling mellom gifte og samboende fremmes ved at Regjeringen foreslår flere endringer i arveavgiftsloven slik at de gjeldende reglene for ektefelleuskifte får tilsvarende anvendelse på samboeruskifte.

Regjeringen foreslår rett til to fribeløp i arveavgiften for alle barnebarn. I grunnlaget for beregning av arveavgift er det et fribeløp på 470 000 kroner per giver/arvelater per mottaker/arving. Utdelinger fra uskiftebo til barnebarn gir i utgangspunktet bare rett til ett fribeløp per mottaker. Ved utdeling til felles barn blir det automatisk to fribeløp – ett fra hver av foreldrene. Regjeringen foreslår en endring som innebærer at denne regelen får anvendelse på utdelinger fra uskiftebo (ektefelleuskiftebo og samboeruskiftebo) til felles livsarvinger, det vil si utdelinger til for eksempel barnebarn.

Regjeringen varsler i revidert budsjett at Finansdepartementet vil arbeide videre med ulike problemstillinger knyttet til avskrivinger for visse produksjonsinnretninger i industrianlegg, herunder spørsmål om lovteknisk avgrensing, avskrivingssats og økonomiske virkninger. Departementet vil komme tilbake til saken i budsjettet for 2012.

__________________________

Les mer:

Andre pressemeldinger:

 Dokumenter: