Historisk arkiv

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Statens samlede inntekter i 2012 er beregnet til 1 238 milliarder kroner og samlede utgifter til 1 006 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene.

Statens samlede inntekter i 2012 er beregnet til 1 238 milliarder kroner og samlede utgifter til 1 006 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene.


Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 377 milliarder kroner i 2012. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på 120 milliarder kroner, som tilsvarer det oljekorrigerte underskuddet. Dette underskuddet dekkes ved overføring fra Statens pensjonsfond - Utland.

Figur 1. Inntekter på statsbudsjettet

Figur 1. Inntekter på statsbudsjettet

De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeids- og trygdeavgift, merverdiavgift og skatt på formue og inntekt, som til sammen utgjør 87 prosent av statsbudsjettets inntekter i 2012, jf. figur 1. Andre store inntekter er særavgifter knyttet til blant annet. bruk av kjøretøy, tobakk og alkohol, samt renteinntekter og aksjeutbytte.

Utgiftene på 1 006 milliarder kroner foreslås bevilget til drift, investeringer og overføringer, og gjelder en rekke ulike formål. I figur 2 vises de største utgiftskategoriene.

 Figur 2. Utgifter på statsbudsjettet

Figur 2. Utgifter på statsbudsjettet

De største utgiftene er:

  • Ytelser fra folketrygden. Her inngår blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader.
  • Overføring til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet barnehage, skole, helse og omsorg for barn og eldre. Dette omfatter både rammeoverføringer og øremerkede tilskudd.
  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Store utgiftsområder innenfor denne kategorien er blant annet Forsvaret, direktorater mv., politiet, Arbeids- og velferdsetaten og samferdselssektoren.
  • Tilskudd til helseforetakene og universitets- og høyskolesektoren. Tilskudd til helseforetakene utgjør om lag 80 prosent av utgiftene i denne kategorien.

Andre utgifter omfatter ulike overføringer blant annet barnetrygd, kontantstøtte, internasjonal bistand, næringsstøtte og stipend og rentestøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning. Investeringer til ulike formål og renter på innenlandsk statsgjeld inngår også i kategorien andre utgifter i figur 2.

Tabellen nedenfor viser en noe mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene, utenom bevilgninger som gjelder petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner. En nærmere omtale av statens inntekter og utgifter finnes i Prop. 1 S (2011-20112) Statsbudsjettet.


Tabell: Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2012, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten (milliarder kroner)

Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2011, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten. Milliarder kroner

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

860,8

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

800,5

Skatt på formue og inntekt

228,9

 

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

246,7

   

Merverdiavgift

222,3

   

Avgift på bil, bensin mv.

50,8

   

Avgifter på tobakk og alkohol

20,7

   

Elektrisitetsavgift

7,9

   

Tollinntekter

2,4

   

Andre avgifter

20,9

   

Inntekter av statens forretningsdrift

 

1,9

 

Renter og aksjeutbytte

 

33,9

 

Andre inntekter

24,6

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

981,1

Folketrygden, alderspensjon

 

146,0

 

Folketrygden, sykepenger

 

37,5

 

Folketrygdens øvrige sosiale formål

 

113,2

 

Folketrygdens helsedel

 

23,8

 

Folketrygden, stønad ved fødsel og adopsjon

 

16,5

 

Folketrygden, arbeidsliv

 

13,8

 

Regionale helseforetak

 

106,2

 

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

 

138,2

 

Forsvaret

 

40,6

 

Universitets- og høyskolesektoren

 

26,1

 

Vei og jernbane

 

28,8

 

Internasjonal bistand

 

27,8

 

Direktorater mv.

 

17,3

 

Barnetrygd

 

15,0

 

Jordbruksavtalen

 

13,7

 

Kompensasjon for merverdiavgift

 

17,0

 

Tilskudd til Statens pensjonskasse mv.

 

9,6

 

Politi og påtalemyndighet

 

12,9

 

Kulturformål

 

6,5

 

Arbeidsmarkedstiltak

 

7,5

 

Renter på statsgjeld

 

14,9

 

Andre utgifter

148,2

Oljekorrigert overskudd

-120,2