Historisk arkiv

Finansdepartementet

Tak på avkastningsavhengige honorarer i SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– Det er behov for et visst innslag av ekstern forvaltning i Statens pensjonsfond utland. Samtidig må avtaler om godtgjøringen til eksterne forvaltere utformes slik at de støtter opp under fondets omdømme og den allmenne oppslutning om forvaltningen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Det er behov for et visst innslag av ekstern forvaltning i Statens pensjonsfond utland. Samtidig må avtaler om godtgjøringen til eksterne forvaltere utformes slik at de støtter opp under fondets omdømme og den allmenne oppslutning om forvaltningen. Vi vil derfor innføre krav om tak på avkastningsavhengige honorarer utbetalt til eksterne forvaltningsselskaper, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I meldingen om Statens pensjonsfond som ble lagt fram i dag er det gitt en bred omtale av bruken av eksterne forvaltere i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU).
– Det er viktig at Stortinget gis anledning til å drøfte spørsmålet om bruk av eksterne forvaltere og honorarer til disse i en bredere sammenheng, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I hovedsak forvaltes midlene i SPU internt i Norges Bank. Det er likevel behov for et visst innslag av ekstern forvaltning fordi det er lite realistisk at banken på en kostnadseffektiv måte skal kunne bygge opp intern forvaltning av høy kvalitet i alle markeder der fondet er investert. Ved utgangen av 2010 var 283 milliarder kroner eller drøyt 9 prosent  av kapitalen i fondet forvaltet eksternt. Til sammenlikning var 40 prosent av kapitalen forvaltet eksternt i 1998.

Norges Bank har etablert omfattende prosedyrer for å vurdere eksterne forvaltere før de får tildelt oppdrag. Prosedyrene innebærer omfattende undersøkelser av blant annet avkastningsforventninger og risiko knyttet til det aktuelle investeringsoppdraget, forvaltningsselskapets organisering og risikokontrollsystemer, samt hvilke lisenser selskapet har fra lokale myndigheter. I tillegg har banken engasjert et internasjonalt revisjonsselskap for å foreta uavhengige vurderinger av forvalternes bakgrunn, omdømme og integritet. Den eksterne forvaltningen følges deretter nøye opp internt i Norges Bank, og det iverksettes tiltak hvis forventningene og bestemmelsene i kontrakten ikke oppfylles.

– Jeg er tilfreds med at en bred og uavhengig gjennomgang foretatt av bankens revisor viser at Norges Bank har utformet og etablert et rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til bruk av eksterne forvaltere som i det alt vesentligste er i samsvar med anerkjente internasjonale standarder, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Erfaringene med å engasjere eksterne forvaltere til å gjennomføre forvaltningen av deler av aksjeporteføljen er svært gode og det er skapt betydelig verdi for SPU, sier finansministeren. Erfaringene er mer blandet innen obligasjonsforvaltningen, først og fremst på grunn av svake resultater under finanskrisen. Fondets eksterne obligasjonsforvaltning er nå i all hovedsak avsluttet.

– Jeg er opptatt av at kostnadene ved forvaltningen av SPU holdes på et lavt nivå. Bankens forvaltningskostnader sammenliknes derfor regelmessig med kostnadene i andre store fond internasjonalt. Disse sammenlikningene viser at banken gjennomgående har et relativt lavt kostnadsnivå, sier finansministeren..

Avtaler som inngås med eksterne forvaltere vil være et resultat av en forhandlingsprosess, der godtgjøringsstruktur er ett av flere elementer det forhandles om. Bankens vurderinger i de enkelte konkrete forhandlinger vil ta utgangspunkt i hva som best tjener fondets økonomiske interesser.
– Jeg mener det er gode grunner til at banken selv bør få beslutte hvilken godtgjøringsstruktur som best tjener fondets interesser i det enkelte tilfelle. Samtidig er det viktig at en ivaretar hensynet til fondets omdømme og den allmenne oppslutning om forvaltningen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen..

Mandatet som er gitt til Norges Bank stiller krav om at fondet skal beholde den vesenligste delen av oppnådd meravkastning, når en bruker avkastningsavhengig godtgjøring til eksterne forvaltere.
– I meldingen om Statens pensjonsfond som ble lagt fram i dag varsler vi at det også vil bli stilt krav om at banken skal ha tak på avkastningsavhengige honorarer utbetalt til eksterne forvaltningsselskaper, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Bestemmelsen vil være generelt utformet. I tråd med den etablerte arbeidsdelingen mellom departementet og Norges Bank og prinsippet om at reguleringene fra departementet skal være rammepreget, vil det bli opp til banken å finne en hensiktsmessig utforming av dette kravet i avtalene med de eksterne forvalterne.

_____________

Les også: