Historisk arkiv

Finansdepartementet

Unntak for revisjonsplikt fra mai i år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert lov om unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper. Loven trer i kraft 1. mai i år. Lovvedtaket innebærer at revisjon kan fravelges på generalforsamling etter første mai i år. – Dette gjør det mulig for de små aksjeselskapene å oppnå betydelige besparelser allerede fra inneværende regnskapsår, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert lov om unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper, vedtatt av Stortinget 11. april. Loven trer i kraft 1. mai i år. Lovvedtaket innebærer at revisjon kan fravelges på generalforsamling etter første mai i år.  – Dette gjør  det mulig for de små aksjeselskapene å oppnå betydelige besparelser allerede fra inneværende regnskapsår, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet fremmet i Prop 51 L. (2010-2011) forslag om endringer i revisorloven og enkelte andre lover som innebærer at alle aksjeselskaper som oppfyller lovens vilkår, får mulighet til å velge bort revisjon av årsregnskapet. Selskapene kan velge bort revisjon der driftsinntektene er under 5 millioner kroner, balansesummen er under 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte ikke utfører mer enn 10 årsverk. Loven trer i kraft 1. mai i år og innebærer at alle aksjeselskaper som oppfyller kravene kan velge bort revisjon fra og med inneværende regnskapsår. Loven innebærer også at norske aksjeselskaper og NUFer med begrenset ansvar likestilles når det gjelder krav til revisjon. Fravalget kan gjennomføres ved at det på en generalforsamling etter 1. mai i år gis en fullmakt til styret om å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres.

Det er gitt en overgangsregel for aksjeselskaper som er stiftet før lovens ikrafttredelse, slik at terskelverdiene for disse, frem til første årsregnskap avlegges, kan vurderes ut fra åpningsbalansen alene. Disse selskapene vil dermed bli likestilt med selskaper som stiftes etter lovens ikrafttredelse. Det er videre gitt en overgangsregel som klargjør at det ikke skal sendes begrunnelse for revisorfratreden til Finanstilsynet, når revisors fratreden er begrunnet i at revisjonsunntaket benyttes.

Finansdepartementet har i dag også fastsett endringer i regnskapsforskriften som medfører at det ved innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret, skal opplyses om selskapet har truffet beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, om årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører og/eller om ekstern autorisert regnskapsfører har bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet. Bestemmelsen vil tre i kraft 1. januar 2012, og vil gjelde for årsregnskap som sendes inn etter ikrafttredelse av bestemmelsen. (Forskriften for øvrig trer i kraft 1. mai 2011). Videre har Nærings- og handelsdepartementet i dag fastsett nærmere regler om registrering av fravalg av revisjon mv. i Foretaksregisteret.