Historisk arkiv

Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven og eiendomsmeglingsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven og enkelte andre lover på finansmarkedsområdet.

Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven og enkelte andre lover på finansmarkedsområdet. Regjeringen foreslår blant annet forenklinger i bokføringsregelverket og lempinger i prospektplikten etter verdipapirhandelloven. For å styrke forbrukervernet på verdipapirområdet foreslås det at foretak som yter mellommannstjeneste i tilknytning til selskapsandeler regulert i selskapsloven som hovedregel skal ha konsesjon som verdipapirforetak og må dermed følge verdipapirhandellovens regler om investeringsrådgivning.

Finansdepartementet følger opp mange av forslagene i delrapport II til Bokføringsstandardstyret, blant annet at bokføringspliktige skal ha adgang til fritt å velge oppbevaringsmedium, herunder elektronisk lagring, og en lemping av bokføringslovens krav om utarbeiding av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Finansdepartementet foreslår ikke endring i kravet til oppbevaringstid av regnskapsmateriale, men legger opp til ytterligere kartlegging av kostnader knyttet til kravet til oppbevaringstid, blant annet sett i lys av de endringene i bokføringsloven som nå foreslås.

Videre foreslås enkelte endringer i verdipapirhandelloven. Blant annet forslås at foretak som yter mellommannstjeneste i tilknytning til andeler i selskaper regulert i selskapsloven, for eksempel kommandittselskap og indre selskap, som hovedregel skal ha konsesjon. Finansdepartementet foreslår unntak fra slik konsesjonsplikt der tjenestene utføres overfor investorer som blir regnet som profesjonelle etter reglene om investeringsrådgiving, eller overfor investorer som investerer over 5 millioner kroner.

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i verdipapirhandellovens bestemmelser om prospektplikt, blant annet å heve terskelverdiene for inntreden av prospektplikt fra 100 000 euro til 1 million euro. Videre foreslås å gjennomføre forventede nye EØS- regler som svarer til direktiv 2010/73/EU om endringer i prospektdirektivet og rapporteringsdirektivet. Dette innbærer blant annet at terskelverdien for EØS-prospekt økes fra 2,5 til 5 millioner euro, og at grensen for antall personer et tilbud må rettes til for at prospektplikt inntrer økes fra 100 til 150 personer.

Finansdepartementet foreslår en endring av verdipapirregisterloven slik at politiet får elektronisk tilgang til opplysninger registrert i norske verdipapirregistre. Forslaget følger opp regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

Finansdepartementet foreslår også enkelte endringer i eiendomsmeglingsloven, blant annet om organisering av oppgjørsfunksjonen og om adgang til å benytte medhjelpere som ennå ikke har bestått medhjelpereksamen. Etter innspill fra forbrukermyndighetene følger departementet ikke opp Finanstilsynets forslag om å lempe på plikten til å skrive regning som viser hvor mye tid som har gått med til oppdraget.

Les mer