Historisk arkiv

Fripoliser med investeringsvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår å åpne for at innehavere av fripoliser kan velge hvordan alderspensjonskapitalen knyttet til en fripolise skal forvaltes.

Etter dagens regler er det forsikringsselskapet eller pensjonskassen som bestemmer hvordan midlene knyttet til fripolisen skal forvaltes. Departementet foreslår i et lovforslag at fripoliseinnehaveren selv skal kunne velge hvordan livsforsikringsselskapet skal forvalte midlene knyttet til en fripolise.

– Forslaget om fripoliser med investeringsvalg innebærer økt valgfrihet for de som har fripoliser. For forsikringsselskapene vil en overgang fra fripoliser med garanterte ytelser til fripoliser med investeringsvalg bety lavere kapitalkrav, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

En fripolise er et bevis for arbeidstakers opptjente pensjonsrettigheter i et arbeidsforhold i privat sektor. Fripoliser utstedes blant annet når arbeidstaker slutter i foretak med ytelsesbasert pensjonsordning. Til sammen er det utstedt over 800 000 fripoliser i Norge.

Etter gjeldende rett gir fripoliser rett til en bestemt årlig alderspensjonsytelse. Når forsikringsselskapet på denne måten har forpliktet seg til å gi fripolisehaveren en bestemt ytelse, bestemmer selskapet også hvordan midlene skal forvaltes. Velger derimot fripoliseinnehaveren hvordan midlene skal forvaltes, vil retten til en garantert årlig pensjonsytelse falle bort. I stedet vil pensjonsytelsen bli beregnet ut fra størrelsen på investeringsporteføljen som er knyttet til fripolisen. Fripoliseinnehavere som selv velger hvordan kapitalen skal forvaltes risikerer altså at alderspensjonsytelsen blir lavere enn om han eller hun fortsatt overlater forvaltningen helt og holdent til livsforsikringsselskapet.

Investeringsvalg for fripolisen skal være en valgmulighet for fripoliseinnehaveren, som også kan velge å beholde sin fripolise med en garantert pensjonsytelse. Investeringsvalget skal bare omfatte kapitalen knyttet til alderspensjon. Kapitalen som er knyttet til uføre- og etterlattepensjon skal ikke kunne forvaltes med investeringsvalg.

Forslaget bygger på et forslag fra Banklovkommisjonen i NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav. Banklovkommisjonen foreslår her enkelte endringer i reglene om fripoliser for å lette forsikringsselskapenes overgang til nye kapitalkrav i det kommende Solvens II-regelverket.

– Forslaget innebærer en vesentlig endring av avtaleforholdet mellom forsikringsselskapet og fripoliseinnehaveren, og jeg foreslår derfor regler om at forsikringsselskapet skal ha plikt til å gi informasjon og råd til fripoliseinnehaveren før det inngås avtale om investeringsvalg. Forsikringsselskapet må blant annet kartlegge fripoliseinnehaverens behov og ønske om risiko, og si fra dersom det er forhold som tilsier at det ikke vil være i hans eller hennes interesse å inngå en avtale om investeringsvalg. Dette er regler som går noe lenger enn Banklovkommisjonens forslag, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Lovproposisjonen har forslag til endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven.