Historisk arkiv

Styrket banksikringsfond og raskere utbetaling i innskuddsgarantiordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår å styrke kapitalen i Bankenes sikringsfond og redusere utbetalingsfristen i innskuddsgarantiordningen. – Endringene vil bidra til å gjøre garanterte innskudd i norske banker tryggere om bankene kommer i økonomiske vansker. Det er vi alle tjent med, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Departementet foreslår å endre en bestemmelse i banksikringsloven om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond. Forslaget innebærer at bankene som er medlem av Bankenes sikringsfond hvert år skal betale avgift til sikringsfondet. Etter gjeldende rett kan avgiften bortfalle når fondets kapital overstiger en viss størrelse. Slikt avgiftsfritak er gitt flere ganger de senere årene, senest i 2012 og 2011.

– Det er viktig at bankene bidrar med kapital til Bankenes sikringsfond hvert år, slik at fondet kan bygges opp og bli bedre i stand til å håndtere kriser i større enkeltbanker og problemer som rammer flere banker samtidig. I Norge har vi en god innskuddsgaranti og et relativt stort banksikringsfond om en sammenligner med andre land, men fondet er likevel lite i forhold til de potensielle forpliktelsene til sikringsfondet i tilfelle en krise, sier finansminister Sigbjørn Johnsen

Kapitalen i Bankenes sikringsfond utgjorde 22,7 mrd. kroner ved utgangen av 2011, noe som tilsvarer om lag 2,6 prosent av garanterte innskudd i medlemsbankene. De foreslåtte lovendringene legger til rette for at fondet i framtiden kan utgjøre en større andel av garanterte innskudd.

Departementet foreslår også å redusere fristen Bankenes sikringsfond har til å utbetale garanterte innskudd når en bank ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Lovforslaget innebærer at sikringsfondet skal dekke tap på garanterte innskudd så snart som mulig og senest innen én uke etter at Finanstilsynet har kommet til at banken verken er eller vil bli i stand til å tilbakebetale innskudd, eller det er truffet vedtak om å sette banken under offentlig administrasjon. Etter gjeldende rett er den maksimale utbetalingsfristen tre måneder.

– En utbetalingstid på opptil tre måneder er ikke akseptabelt i dagens økonomi, hvor bruken av elektroniske betalingsmidler er omfattende, og hvor husholdningene har relativt små kontantreserver. Å redusere utbetalingsfristen til én uke kan minske skadevirkningene for den enkelte når en bank ikke kan utbetale innskudd, noe som også bidrar til stabilitet i finanssystemet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Lovproposisjonen har forslag til endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven.