Historisk arkiv

Utredning fra Banklovkommisjonen - ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning med utkast til ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring til finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Jeg har som målsetning at Stortinget skal kunne vedta et helhetlig opplegg for det nye pensjonsproduktet, som inkluderer regler om overgang fra eksisterende til nye produkter, innen sommeren 2013, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet ga 7. juli 2009 Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede og foreslå endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og eventuelt lov om individuelle pensjonsordninger, til de nye reglene om alderspensjon i folketrygden. Finansdepartementet åpnet i mandatet for at arbeidet kunne deles opp i flere utredninger. Banklovkommisjonens første utredning (NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I) ble avgitt 5. mai 2010. Lovendringer på bakgrunn av denne utredningen og etterfølgende lovproposisjon, trådte i kraft 1. januar 2011.

Utredningen som er overlevert i dag, er fase II i Banklovkommisjonens arbeid med tilpasning av regelverket for pensjonsordningene i privat sektor til ny folketrygd. Utredningen vil nå bli sendt på høring med tre måneders høringsfrist. Departementet tar sikte på å legge frem en lovproposisjon vinteren 2012/2013.

Det gjenstår en del spørsmål i Banklovkommisjonens arbeid, blant annet spørsmål knyttet til sammenkobling mellom eksisterende ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger og pensjonsordninger etter den nye loven. Disse spørsmålene vil bli utredet i Banklovkommisjonens neste utredning, som utgjør fase III i kommisjonens arbeid. I fase III vil det også bli vurdert endringer i innskuddspensjonsloven, herunder maksimalgrensene for årlige innskudd.

Under forutsetning av at Banklovkommisjonens utredning om fase III kan avgis rundt årsskiftet, tar departementet sikte på å fremme en lovproposisjon til denne utredningen i løpet av våren 2013.

Departementet legger opp til en samlet ikrafttredelse av Stortingets lovvedtak på bakgrunn av Banklovkommisjonens utredninger om fase II og III, med tilhørende lovproposisjoner.

Les mer:

Banklovkommisjonens pressemelding
NOU 2012:13