Historisk arkiv

Et budsjett for arbeidsplasser, verdiskaping og velferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringen legger fram et budsjett for 2014 som trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Forslaget er godt tilpasset en situasjon der kapasitetsutnyttelsen er nær det normale, men der næringslivets kostnader og husholdningenes gjeld er kommet opp på et høyt nivå. Budsjettet utvider og forbedrer fellesskapsløsningene.

- Regjeringen legger fram et budsjett for 2014 som trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Forslaget er godt tilpasset en situasjon der kapasitetsutnyttelsen er nær det normale, men der næringslivets kostnader og husholdningenes gjeld er kommet opp på et høyt nivå. Budsjettet utvider og forbedrer fellesskapsløsningene.

Det er nå fem år siden den internasjonale finanskrisen brøt ut. Ettervirkningene er alvorlige. Veksten blant våre handelspartnere er beskjeden, arbeidsledigheten er høy og den begynnende oppgangen i Europa er skjør. Kontrasten til Norge er stor. Produksjon og sysselsetting i fastlandsøkonomien har tatt seg godt opp igjen etter tilbakeslaget i 2009. Det er nå sysselsatt 85 000 flere personer enn ved toppunktet før finanskrisen. Veksten i norsk fastlandsøkonomi kan i år bli litt under gjennomsnittet for de siste 40 årene i år og litt over til neste år. Ledigheten er lav, både sammenlignet med andre land og med historiske tall for Norge.

- Utfordringen framover er å ta vare på disse gode resultatene i en situasjon der mange av våre handelspartnere fortsatt sliter, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Regjeringen følger handlingsregelen for en gradvis innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi. Vi legger vekt på at budsjettet for 2014 ikke må gjøre det enda vanskeligere for konkurranseutsatte virksomheter, sier finansministeren. Økt press vil kunne gjøre at veksten i lønninger og bolig- og eiendomspriser skyter fart.

– Regjeringen øker bruken av oljepenger i takt med innfasingen vi har hatt siden handlingsregelen ble innført, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Siden fondet vokser meget raskt, følger det at avstanden til banen for forventet fondsavkastning også blir betydelig. Av hensyn til stabiliteten i norsk økonomi legger vi opp til å bruke under 3 prosent av Statens pensjonsfond utland neste år.

Regjeringens forslag til budsjett gir en etterspørselsimpuls på om lag ¼prosentenhet, målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Når en tar hensyn til sammensetningen av budsjettets inntekts- og utgiftsposter, anslås forslaget til budsjett å virke om lag nøytralt på produksjon og sysselsetting.

Regjeringens forslag til budsjett gir en bruk av oljeinntekter på 135 milliarder kroner neste år. Dette er 54 milliarder kroner under banen for forventet fondsavkastning (4-prosentbanen). Bruken utgjør 2,9 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland.

Rom for satsinger
I budsjettforslaget for 2014 prioriterer Regjeringen kommunene, samferdsel og helse- og omsorgssektoren.

  • Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens inntekter på 7,7milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 2,0 prosent. Av den samlede veksten er 5,2milliarder kroner økte frie inntekter.
  • Bevilgningene til veg-, jernbane- og kystformål under Nasjonal transportplan øker med 7,5 milliarder kroner i 2014. Dette omfatter forslag om økte bevilgninger til riksveg på 1,8 milliarder og til jernbane 4,2 milliarder kroner. Med Regjeringens forslag for 2014 vil bevilgningene til jernbane og riksveier reelt øke med 20,3 mrd. 2014-kroner fra 2005. Dette tilsvarer en vekst på nær 90 prosent. Siden 2005 er antall km firefelts motorvei nær doblet, antall km dobbeltsporet jernbane økt med 40 prosent og antall trafikkdrepte redusert med 35 prosent.
  • Regjeringen foreslår at helseforetakene tilføres 2 milliarder kroner slik at pasientbehandlingen kan økes opp mot 2,3 prosent. I tillegg foreslås det 250 millioner kroner til investeringer i IKT og medisinsk-teknisk utstyr. Pleie- og omsorgstilbudet i kommunene er styrket med mer enn 24 000 årsverk siden 2005. Regjeringen vil gi tilsagn om tilskudd til 12 000 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2008–2015. For 2014 foreslås det 101 millioner kroner til 2 000 heldøgns plasser.
  • Regjeringen foreslår 1,5 milliarder kroner mer til forskning. Dette gir en en samlet realvekst på 34 prosent siden 2005. Regjeringen foreslår å opprette 400 flere studieplasser samt bygging av 1 300 nye studentboliger. For at flere studenter skal kunne studere på heltid, foreslår Regjeringen innføring av elleve måneders utdanningsstøtte fra og med studieåret 2014-15 og å utvide foreldrestipendperioden fra 44 til 49 uker.
  • Regjeringen vil innføre to barnehageopptak i året gjennom en gradvis opptrapping. Til dette bevilger regjeringen 241 millioner kroner. Statlig og kommunalt barnevern styrkes. Siden 2005 har over 62 000 flere barn fått plass i barnehage, og 97,6 prosent har nå barnehageerfaring før skolestart.
  • Regjeringen foreslår 314 millioner kroner til politiet slik at nyutdannede fra Politihøgskolen kan tilbys jobb. Regjeringen foreslår videre 68 millioner kroner til mer innsatspersonell i politidistriktenes utrykningsenheter og flere treningstimer for personell med våpengodkjenning, 60 millioner kroner til prosjektering av beredskapssenter og 56 millioner kroner til økt bevilgning til PST.
  • Regjeringen viderefører den betydelige satsingen på klima- og miljøtiltak, både innenlands og internasjonalt. Kapitalen i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging foreslås økt med 5 milliarder kroner. Det gir 100 millioner kroner i økte midler til Enova fra 2015. Det foreslås også å bevilge 150 millioner kroner til videreutvikling av teknologisenteret på Mongstad.
  • Regjeringen viderefører det høye nivået på bistanden med en bevilgninger tilsvarende 1 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt. Samlet øker bistandsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner.
  • Regjeringen oppfyller Kulturløftets målsetting om at 1 prosent av statsbudsjettets utgifter skal gå til kulturformål innen 2014. Bevilgningene til tiltak som inngår i Kulturløftet økes med til sammen 840 millioner kroner. I tillegg til bevilgningene til oppfølging av Kulturløftet, kommer byggingen av Nasjonalmuseet på Vestbanen. Prosjektet ble igangsatt i 2013, og Regjeringen foreslår å videreføre byggeprosjektet i 2014 med bevilgninger på til sammen 276 millioner kroner.
  • Regjeringen fortsetter innsatsen for å forbedre og fornye offentlig sektor. For 2014 foreslår Regjeringen å bevilge 701 millioner kroner til en omfattende IKT- modernisering i Arbeids- og velferdsetaten med blant annet selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og elektronisk samhandling. Skatteetaten utvikler flere nye it-løsninger som gjør det enklere både for skattyter og Skatteetaten.