Historisk arkiv

Forenklet selvangivelse for næringsdrivende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge midler til utvikling av en forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold. – Den forenklede selvangivelsen vil være mye lettere å fylle ut, og jeg er glad vi på denne måten kan bidra til å redusere næringslivets kostnader, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen foreslår å bevilge midler til utvikling av en forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold. – Den forenklede selvangivelsen vil være mye lettere å fylle ut, og jeg er glad vi på denne måten kan bidra til å redusere næringslivets kostnader, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Dagens selvangivelse for næringsdrivende har en skjemastruktur som er lik for alle næringsdrivende. Rapporteringsplikten innebærer utfylling av en selvangivelse med næringsoppgave og ett eller flere av om lag 40 ulike vedleggsskjema. Det er arbeidskrevende å sette seg inn i hvordan skjemaverket er bygd opp, og det blir gjort mange feil ved utfyllingen.

Regjeringen foreslår å bevilge midler til Skatteetaten for utvikling av en ny, forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold. Det er anslått at en tredjedel av alle næringsdrivende (om lag 200 000) kan benytte en slik forenklet selvangivelse. Det antas at næringsdrivende som kan benytte den forenklede selvangivelsen, kan få vesentlig lavere administrative kostnader.

En forenklet selvangivelse vil gi færre feil i utfyllingen, raskere behandling og etter hvert trolig redusert ressursbehov i likningsbehandlingen. Selvangivelsen skal kunne benyttes fra innleveringen av selvangivelsen for inntektsåret 2015.

– Den forenklede selvangivelsen er et første skritt i arbeidet med en fullstendig fornyelse av selvangivelsen for alle grupper næringsdrivende, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Forenklet selvangivelse er ett av flere forenklingstiltak som presenteres i budsjettet. Regjeringen vil også bevilge 47,5 millioner kroner til modernisering av Skatteetatens systemer for forskuddsskriving og skatteberegning. Blant målene for prosjektet er raskere skatteoppgjør, færre feil og riktigere skatteberegning. Moderniseringen vil gjøre systemene mindre sårbare og mer brukervennlige ved at forskuddstrekk blir justert automatisk og mer presist. Færre skattytere vil dermed få restskatt.

­­­­­­­­­­­Regjeringen foreslår videre å bevilge 14,5 millioner kroner til Skatteetaten slik at de kan utvikle en elektronisk løsning for beregning av gevinst/tap ved salg av eiendom.

Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til utvikling av elektroniske selvbetjeningsløsninger for bestilling av likningsverdier til salgsoppgaver mv. og for bestilling av en ny, felles skatteattest for merverdiavgift og skatt.

De nye selvbetjeningsløsningene vil gjøre det enklere for skattytere og næringsdrivende og er i tråd med regjeringens ambisjoner om digitalt førstevalg. Løsningene vil også redusere næringslivets kostnader.