Historisk arkiv

Forskrift om motsyklisk kapitalbuffer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag fastsatt forskrift om motsyklisk kapitalbuffer. Som et ledd i arbeidet med å styrke kapitalkravene fastsettes nå nærmere regler om opplegget med motsyklisk kapitalbuffer. Dette er også en oppfølging av EUs nye regler.

– Det er viktig å få på plass en av de siste hjørnesteinene i det nye regelverket for kapitalkrav til bankene i Norge. Selv om finansinstitusjonene hver for seg kan framstå som solide, kan ubalanser bidra til økt systemrisiko i finansmarkedene og øke faren for finansiell ustabilitet. Bufferen skal særlig rettes mot risiko ved svingninger i økonomien og kredittgivningen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Forskriften fastsetter saksbehandlingsrutiner og arbeidsfordeling mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Finansdepartementet. Motsyklisk kapitalbuffer skal gjelde for banker, kredittforetak og morselskap i bankkonsern. Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre institusjonene mer solide og robuste overfor utlånstap i en framtidig lavkonjunktur og dempe faren for at bankene skal bidra til å forsterke en eventuell nedgangskonjunktur ved å redusere sin kredittgivning.

Finansdepartementet skal hvert kvartal treffe beslutning om nivået på den motsykliske kapitalbufferen på bakgrunn av et råd fra Norges Bank. Norges Bank skal utarbeide et beslutningsgrunnlag. I forbindelse med dette arbeidet skal Norges Bank og Finanstilsynet utveksle relevant informasjon og vurderinger. Norges Bank skal, med utgangspunkt i beslutningsgrunnlaget, fire ganger i året gi departementet råd om beslutning om nivået på den motsykliske kapitalbufferen. Rådet og beslutningen kan påvirke aksjekurser og andre markedspriser. Derfor offentliggjøres Norges Banks råd samtidig med at departementet legger fram sin beslutning.

Motsyklisk kapitalbuffer innebærer at myndighetene, avhengig av konjunktursituasjonen, setter et ekstra krav om ren kjernekapital for banker, kredittforetak og morselskap i bankkonsern, som hovedregel på mellom 0 og 2,5 prosent av risikoveiet beregningsgrunnlag for kapitalkrav. Den motsykliske kapitalbufferen kommer i tillegg til øvrige krav til ren kjernekapital. Kravet om den motsykliske kapitalbufferen kan endres i trinn på 0,25 prosentenheter. I særlige tilfeller kan kravet også settes høyere enn 2,5 prosent. En økning av bufferkravet skal normalt først tre i kraft minst 12 måneder etter fastsettelse. En reduksjon av kravet skal imidlertid kunne tre i kraft umiddelbart.

Les mer: