Historisk arkiv

Nye opplysningsplikter og gjennomføring av FATCA-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å innføre nye opplysningsplikter for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva. De nye reglene sikrer at Norge kan utveksle opplysninger til amerikanske skattemyndigheter etter FATCA-avtalen og legger til rette for at vår egen beskatning av finansielle aktiva blir riktig.

Regjeringen foreslår å innføre nye opplysningsplikter for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva. De nye reglene sikrer at Norge kan utveksle opplysninger til amerikanske skattemyndigheter etter FATCA-avtalen og legger til rette for at vår egen beskatning av finansielle aktiva blir riktig.

Regjeringen foreslår endringer i norsk rett for å legge til rette for gjennomføring av en avtale mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Denne avtalen ble undertegnet 15.april i år.

Samtidig foreslår Regjeringen å legge til rette for at de opplysningsplikter som må pålegges finansinstitusjoner om finansielle aktiva som tilhører amerikanske personer, gjøres generelle slik at finansinstitusjonene må gi opplysninger om finansielle aktiva for alle sine kunder.

Forslaget medfører at norske skattemyndigheter vil få opplysninger om finansielle aktiva for norske skattytere som ikke rapporteres i dag, for eksempel derivater, utenlandske verdipapir handlet gjennom norsk megler og innskudd i alternative investeringsfond.