Historisk arkiv

Stikkord til lovforslag om ny lov om tjenestepensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Foretakspensjonsordninger (ofte kalt ytelsespensjon):

 • Ordninger opprettet etter reglene i lov om foretakspensjon
 • Arbeidsgiver betaler premie for at livselskap/pensjonskasse skal garantere en årlig pensjonsutbetaling
 • Nivå på årlige pensjonsutbetalinger er kjent før uttak
 • Livsforsikringsselskap/pensjonskasse har risiko for avkastning og levealdersutvikling


Innskuddspensjonsordninger:

 • Ordninger opprettet etter reglene i lov om innskuddspensjon
 • Arbeidsgiver betaler innskudd inn på en pensjonskonto
 • Arbeidstaker har risiko for avkastningen
 • Avkastningen er avgjørende for nivå på årlige, ikke garanterte, pensjonsutbetalinger
 • Nivå på pensjonsutbetalinger ikke kjent før uttak


Ordninger etter lovforslag til lov om tjenestepensjon:

 • Har likhetstrekk både med innskuddspensjon og foretakspensjon
 • Arbeidsgiver betaler innskudd inn på en pensjonsbeholdning
 • Arbeidstaker har risiko for avkastningen, men arbeidsgiver kan ta ansvaret for at pensjonsbeholdningen oppjusteres med lønnsvekst
 • Nivå på pensjonsutbetalinger ikke kjent før uttak
 • Etter uttak er pensjonsutbetalingene som hovedregel garantert, som i foretakspensjon


Pensjonsbeholdning
: Kapitalstørrelse bestående av summen av tilførte innskudd, dødelighetsarv og avkastning/garantert regulering. Forvaltes av livsforsikringsselskapet/pensjonskassen. Danner grunnlag for årlige alderspensjonsutbetalinger. Arbeidstaker får med seg pensjonsbeholdningen for eksempel ved bytte av jobb.

Faktisk dødelighetsarv: Midler som frigjøres når andre arbeidstakere dør før uttak av pensjon tilføres pensjonsbeholdningen til de gjenlevende arbeidstakerne.

Dødelighetsgrunnlag/beregningsgrunnlag/dødelighetstariffer: Pensjonsleverandørens beregninger av framtidig dødelighet i forsikringskollektivet.

Investeringsvalg: Arbeidsgiver eller arbeidstaker bestemmer hvordan midlene skal forvaltes. Den som bestemmer forvaltningen bærer risikoen for avkastningen.

Regulering: Årlig økning av pensjonsbeholdningen eller av den årlige alderspensjonsutbetalingen.

Nullgaranti: Garanti for at pensjonsbeholdningen ikke synker i nominell verdi fra et år til det neste.

____________________

Les mer: