Historisk arkiv

Nytt offentlig skatteutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. Utvalget skal ledes av administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Hans Henrik Scheel.

- Den internasjonale utviklingen gjør at vi må vurdere innretningen av den norske selskapsskatten. Dette er faglig krevende problemstillinger. Jeg er derfor svært glad for at vi har fått et ekspertutvalg bestående av fremragende økonomer og jurister til å utrede disse spørsmålene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

De siste årene har flere land, blant annet Sverige, Finland og Storbritannia, redusert selskapsskattesatsene. Mange har også vedtatt innstramminger i reglene for rentefradrag. Endringene i selskapsbeskatningen gjenspeiler dels en konkurranse mellom landene om å tiltrekke seg aktivitet og investeringer og dels et ønske om å beskytte nasjonale skattegrunnlag.

- Målet med utredningen er at Norge også i årene som kommer, skal ha et skattesystem som er robust overfor den internasjonale utviklingen. Skattesystemet må også framover bidra til vekst i økonomien, arbeidsplasser og skatteinntekter fra næringsvirksomhet, understreker finansminister Sigbjørn Johnsen.

De ulike delene av det norske skattesystemet er tett integrert, med 28-prosentsatsen på alminnelig inntekt som et felles anker i person- og selskapsbeskatningen. Utvalget må derfor vurdere eventuelle endringer i selskapsbeskatningen i sammenheng med det øvrige skattesystemet.

- Utvalget skal legge til grunn at forslagene samlet sett bør være om lag provenynøytrale, sier finansministeren.

Finansdepartementet vil medvirke til at det inviteres til et rådgivende forum bestående av ekspertise fra arbeidslivsorganisasjonene og supplerende faglig ekspertise. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. oktober 2014.

Som varslet, vil Finansdepartementet i løpet av kort tid sende på høring et forslag om å begrense selskapers muligheter til å trekke fra rentekostnader på lån fra beslektede selskap. Forslaget vil begrense uheldig skattetilpasning ved å motvirke at flernasjonale selskaper fører uforholdsmessig store rentefradrag i Norge, mens inntektene kanaliseres til lavskatteland.

 

Se også: