Historisk arkiv

OECD med handlingsplan for ungdom og mot aggressiv skatteplanlegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Med handlingsplanen «Gi ungdom en bedre start» har OECDs medlemsland gitt et klart signal om å sette kampen mot ungdomsledighet øverst på dagsorden i året som kommer, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Under årets ministerrådsmøte i Paris ble det også besluttet å lage en handlingsplan for å motvirke aggressiv skatteplanlegging.

Angel Gurría, generalsekretær i OECD, Pierre Moscovici, Frankrikes finansminister og Sigbjørn Johnsen. Foto: OECD/Victor Tonelli

Ministerrådsmøtet i OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) ble i år gjennomført med norsk formannskap. Under overskriften «It's all about people; Jobs Equality and Trust» ble det satt søkelys på de uheldige konsekvensene av den økonomiske krisen har for samfunnet og viktigheten av å redusere arbeidsledigheten, særlig blant unge.

Tall fra Economic Outlook som ble lagt fram under konferansen viser at veksten i verdensøkonomien fortsatt er svak nesten fem år etter at den globale finanskrisen brøt ut. Særlig gir utviklingen i en del europeiske land grunn til bekymring. Euroområdet opplever nå sitt sjette kvartal med fall i BNP. Ledigheten er høy og øker fremdeles i en rekke europeiske land.

- I mange land er ledigheten blant unge blitt skremmende høy. I Spania og Hellas er ledigheten nå over 50 prosent av arbeidsstyrken. Under konferansen har mange vært bekymret for å få en tapt generasjon i Europa. Jeg er derfor glad for at OECD legger vekt på at vi skal lære av hverandre hvilke tiltak som virker for å få ungdom i jobb, sier Johnsen. På kort sikt peker handlingsplanen på lærlingeplasser og inntektsstøtte, mens det på lenger sikt blant annet bør arbeides med at utdanningen til ungdom svarer til det arbeidslivet faktisk etterspør.

Ministerne diskuterte også tiltak for å tette skattehull og sikre bedre informasjonsutveksling. – Med dette initiativet viser OECD at de ligger i front og kan spille en viktig rolle for å sikre medlemslandenes skattegrunnlag sier Johnsen.

Ministrene, blant annet finansminister Sigbjørn Johnsen og helt til høyre utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: OECD

OECD har på oppdrag av G20 satt i gang et arbeid for å gjøre skattesystemene mer rettferdige, blant annet gjennom å motvirke skatteunndragelse og aggressiv skatteplanlegging. Dette tiltaket ble støttet av ministerne gjennom en egen erklæring. I erklæringen, som også ble støttet av Russland, Brasil, Indonesia, Sør Afrika og Argentina, bes OECD om å gjennomgå det internasjonale skatteregelverket for å hindre at internasjonale selskaper skal kunne redusere skatten de betaler gjennom å flytte overskudd til lavskatteland.

OECD, som i dag har 34 medlemsland, besluttet også å sette i gang en prosess for at Colombia og Latvia kan bli nye medlemmer i organisasjonen. Det ble også åpnet for at Costa Rica og Litauen kan bli starte medlemsskapsforhandlinger fra 2015. Russland er allerede i en slik prosess, og i tillegg samarbeider OECD med Brasil, India, Kina, Sør-Afrika og Indonesia som alle deltok på ministerrådsmøtet.